fbpx

KVKK

Kobimedia neem die beginsels aan wat deur KVKK bepaal word ten einde te voldoen aan die Wet op die Beskerming van Persoonlike Data No.6698 (“KVKK”), en voldoen aan sy verpligtinge rakende die verwerking, skrapping, vernietiging, anonimisering, oordrag van persoonlike data, om die betrokke persoon te verlig en data sekuriteit te verseker. Die beskerming van privaatheid en beskerming van persoonlike data ("GKVKP") wat in hierdie konteks gereguleer word, word beskikbaar gestel aan natuurlike persone ("relevante persoon") wie se persoonlike data verwerk word.

Hoe u die inligting wat ons verkry oor u en die dienste wat u aangevra het tydens u besoek aan hierdie webwerf ("kobimedia.com") gebruik, wat deur Kobimedia bestuur word en op die internetadres ("kobimedia.com" gepubliseer word), en wat voordeel trek uit die produkte en dienste wat ons via hierdie webwerf aanbied, en om beskerm te word, is onderhewig aan die voorwaardes wat in hierdie GKVKP gespesifiseer word. Deur kobimedia.com te besoek en die produkte en dienste wat ons via hierdie webwerf aanbied, aan te vra of in te gaan, stem u in tot die bepalings in hierdie GKVKP.

Kobimedia kan te eniger tyd veranderinge aanbring in die bepalings van hierdie GKVKP. Hierdie veranderinge tree in werking onmiddellik na die publikasie van die nuwe gewysigde GKVKP. Ons sal ook beduidende veranderinge via die Aankondigingsbladsy en / of per e-pos aankondig. As u nie hierdie veranderinge aanvaar nie, kan u ophou om ons produkte en dienste te gebruik en u intekening op kobimedia.com te beëindig deur op die bladsy [Rekeningbestuur / kansellasie van lidmaatskap] te gaan.

Stuur vir ons 'n boodskap deur die Hulpsentrum as u enige vrae of klagtes het.

23 Desember 2008 7 Mei 2019
OMVANG EN DOEL VAN PRIVAATHEID EN PERSOONLIKE BESKERMINGSBELEID
Hierdie beleid oor die beskerming van privaatheid en persoonlike data verduidelik die volgende.

 1. Data Toesighouer
 2. Persoonlike data versamel
 3. Metode vir die insameling en verwerking van persoonlike data, wettige rede
 4. Doel van die verwerking van persoonlike data
 5. Tydperk vir die bewaring van persoonlike data
 6. Aan wie en vir watter doel die verwerkte persoonlike data oorgedra kan word
 7. Beskerming van persoonlike data
 8. Regte van Persoonlike Gegeeienaar
 9. Ons koekiebeleid (koekies, koekies)
 10. DATA BEHEERDER
  In die klousule (ı) van die 1ste klousule van die 3de klousule van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Gegewens (KVKK) nommer 6698, het die databeheerder, “Ware of regspersone wat die doelstellings en middele vir die verwerking van persoonlike data bepaal, en wat verantwoordelik is vir die instelling en bestuur van die data-opnamestelsel. Dit is gedefinieer as '. In hierdie konteks is Kobimedia die databeheerder, wie se kontakinligting hieronder gegee word.

Artikel 10 van die KVKK het versoek dat die persone wie se data verwerk word ingelig moet word terwyl hulle toestemming verkry. Die titel van die artikel is 'Openbaarmaking verpligting van data-beampte'. Volgens die bepalings van KVKK is Kobimedia die 'data-beheerder'. In hierdie konteks, die verpligting om "data-eienaars" in kennis te stel, die identiteit van die data-beheerder, doeleindes van die verwerking van persoonlike data, die persone aan wie die persoonlike data oorgedra word en die doeleindes van die oordrag, die regsredes vir die insameling van persoonlike data, aan wie en na die metodes waarna dit oorgedra kan word, die opdatering, verwydering of Dit het 'n verpligting gebring om in te lig oor die regte, soos anonimisering, wat in artikel 11 van die KVKK gelys word. In ooreenstemming met die bepaling van artikel 10 van die KVKK word ons gewaardeerde gebruikers, wat data-eienaars is, ingelig en verlig deur die "Privacy and Personal Data Protection Policy" (GKVKP) op hierdie bladsy.

As Kobimedia-databeheerder is u persoonlike data,
a) Om te werk volgens die wet en eerlikheidsreëls,
b) Om daarna te streef om korrek en op datum te wees,
c) Verwerking vir spesifieke, eksplisiete en wettige doeleindes,
d) verbind, beperk en gemeet word vir die doel waarvoor dit verwerk word,
e) Om dit te hou vir die tydperk wat in die toepaslike wetgewing bepaal word of wat benodig word vir die doel waarvoor dit verwerk word,
aanvaar as 'n beginsel.

 1. INGESAMELDE PERSOONLIKE GEGEVENS
  Kobimedia versamel verskillende data van gebruikers met die volgende metodes. Die data wat deur Kobimedia versamel word, hang af van die dienste en funksies wat deur die gebruikers gebruik word.

Onder hierdie opskrif word die data wat deur Kobimedia verwerk word binne die bestek van die Dienste wat op kobimedia.com aangebied word en as persoonlike data volgens die KVKK beskou word, hieronder in groepe gelys. Tensy uitdruklik anders vermeld, bevat die terme "persoonlike data" en "persoonlike data van spesiale gehalte" binne die bestek van die bepalings en voorwaardes wat in hierdie GKVKP verskaf word, die volgende inligting.

Naam en kontakinligting: naam, van, e-posadres, vaste telefoon, selfoon, adres, faktuurinligting, TR-identiteitsnommer (nasionale identiteitsnommer), identiteitsfotokopie en ander soortgelyke dokumente.

Verifikasie-inligting: lidmaatskapinligting van gebruikers, wagwoorde wat gebruik word om die rekening te verifieer en toegang te verkry, gebruikersnaam, kontakinligting, wagwoordwenke, gebruikersnommers.

Demografiese data: Geboortedatum, ouderdom, geslag, belangstellings, voorkeurtaaldata.

Gebruiksdata en gunstelinge: u redes vir die oproep van Kobimedia of Oproepsentrums, insluitend maar nie beperk nie tot data wat vanaf u toestelle versamel word deur middel van verskillende sagteware en tegnologiese instrumente, stemopnames, Kobimedia.com-gebruiksinligting, datum- en tyddata van produkgebruik, Kobimedia. com 'n laaste aanmeldingsdatum, tipe toestel en blaaier wat ingevoer is, bladsye wat op kobimedia.com gesien word, produkte, aantal bladsye wat gesien is, duur van besoek en doelwit voltooiing, ingevoerde soekterme, kategorieë produkte en besoeke bladsye, foute tydens diens gebruik, en soortgelyke probleme.

Plekdata: bevat data oor die benaderde ligging van gebruikers. Liggingdata wat uit IP- en poortadresse onttrek word, word gebruik as die gebruiker dit toelaat.

Betalingsdata: Gegewens soos lidfaktuur en betalingsinligting (naam, van, faktuuradres, TR ID-nommer, belastingidentifikasienommer), fakture wat aan die lid gestuur word en ontvangsmonsters vir betalings van lede ontvang, betalingsnommer, faktuurnommer, faktuurbedrag , faktuurdatum.

Opname-antwoorde: die antwoorde op die periodieke opnames wat deur Kobimedia binne kobimedia.com georganiseer word, en op die opnames wat gedoen is deur werklike en regspersone met wie Kobimedia saamgewerk het.

 1. METODE VAN INSAMEL EN VERWERKING VAN PERSOONLIKE GEGEWENS, WETLIKE REDE
  Kobimedia tree op in ooreenstemming met die bepalings in die KVKK rakende die versameling, verwerking van persoonlike data en die wettige basis van die transaksies.

Kobimedia, persoonlike data Webwerwe, mobiele toepassings van webwerwe, sosiale media-rekeninge, koekies, inbelsentrum, kennisgewings van administratiewe en geregtelike owerhede en ander kommunikasiekanale, in klank, elektroniese of geskrewe vorm, in ooreenstemming met die verwerkingsvoorwaardes vir persoonlike data wat in die KVKK en in ooreenstemming met hierdie GKVKP. Dit versamel in ooreenstemming met die wetlike redes vermeld in.

Maak nie saak uit watter kanaal dit verkry word nie,
• As u nie u uitdruklike toestemming het nie, sal u persoonlike data nie verwerk word nie. Dit word egter in artikel 5 van KVKK vermeld;
• In gevalle wat duidelik in die wette uiteengesit word,
• Dit is verpligtend vir die beskerming van die lewe of liggaamlike integriteit van die persoon of iemand anders wat nie in staat is om sy toestemming bekend te maak nie as gevolg van werklike onmoontlikheid of wie se toestemming nie regtens geldig is nie,
Met dien verstande dat dit direk verband hou met die totstandkoming of uitvoering van 'n kontrak, is dit nodig om persoonlike inligting wat aan die partye by die kontrak behoort, te verwerk,
• Dit is verpligtend dat die databeheerder sy wetlike verpligting nakom,
• Dit is bekend gemaak deur die betrokke persoon,
• Verwerking van data is verpligtend vir die daarstelling, gebruik of beskerming van 'n reg,
• As verwerking van data verpligtend is vir die regmatige belange van die verwerker, mits dit nie die fundamentele regte en vryhede van die betrokke persoon benadeel nie.
In gevalle laat dit die verwerking van persoonlike data sonder toestemming toe. Kobimedia verkies die toestemming van die data-eienaar in die verwerking van persoonlike data.
Ingevolge artikel 6 van die KVKK kan sensitiewe persoonlike data slegs met die toestemming van die data-eienaar verwerk word.

 1. DOEL VAN VERWERKING VAN PERSOONLIKE GEGEWENS
  U persoonlike data sal verwerk word in ooreenstemming met die beginsels en verwerkingsvoorwaardes wat deur KVKK No.6698 gereguleer word en vir die doeleindes hieronder uiteengesit.

• Verwerking van aanlyn besoekersdata in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing.
• Realisering van lidmaatskaptransaksies.
• Die skepping en verbetering van tevredenheid, lojaliteit en lojaliteit deur gebruikers / lede.
• Produkte, dienste en dienste voor te stel en aan te bied deur dit aan te pas volgens die behoeftes, smaak en gebruiksgewoontes van die gebruikers.
• Die verbetering van die dienste wat aangebied word, die ontwikkeling van nuwe dienste en inligting daaroor.
• Fasiliteer funksies, aktiwiteite, bewerkings en maak dit persoonlik deur aanpassing.
• Die oplossing van probleme en klagtes van gebruikers / lede deur persoonlike hulp en ondersteuning.
• Bestuur van korporatiewe reputasie, mediakommunikasie.
• Opvolg van rekeningkundige en aankooptransaksies.
• Die beveiliging van data en die bepaling van die strategieë van Kobimedia.
• Reageer op inligtingsversoeke van administratiewe en geregtelike owerhede.
• Statistiese evaluasies en marknavorsings.
• Beplanning van interne verslagdoening en sake-ontwikkelingsaktiwiteite.
• Die verskaffing van inligting en prosessekuriteit en die voorkoming van kwaadwillige gebruik.
• Om te kan voldoen aan die vereistes wat voortspruit uit wetlike prosesse, die nakoming van wetgewing en / of internasionale ooreenkomste.

 1. OPSLAGPERIODE VAN PERSOONLIKE GEGEWENS
  Kobimedia sal die persoonlike inligting wat hy verkry, bewaar vir die tyd wat benodig word vir die doel waarvoor dit verwerk is om die verpligtinge na te kom wat voortspruit uit die aard van die Lidmaatskapooreenkoms en die bepalings gespesifiseer in die Lidmaatskapooreenkoms met hierdie GKVKP sodat die gebruikers voordeel trek uit die dienste van kobimedia.com op die beste manier.

• Koekies word vir maksimum 540 dae gestoor.
• Rekords van lidmaatskap en bestellings sal vir tien jaar gehou word (Wet No. 6098).
• Alle rekords rakende rekeningkundige en finansiële transaksies sal vir tien jaar gehou word (Wet No. 6102, Wet No. 213).
• Alle ondersteuningskennisgewings en -boodskappe sal vir drie jaar bewaar word (Wet No. 6563 en verwante sekondêre wetgewing).
• Persoonlike gegewens tien jaar nadat die regsverhouding beëindig is; Dit sal vir drie jaar gehou word in ooreenstemming met die 6563-wet en die toepaslike sekondêre wetgewing (wet nr. 6563, wet nr. 6102, wet nr. 6098, wet nr. 213, wet nr. 6502).

Daarbenewens, in geval van enige dispuut wat voortspruit uit die Lidmaatskapooreenkoms, kan Kobimedia persoonlike data bewaar vir die duur van die verjaringswet wat volgens die toepaslike wetgewing bepaal word, beperk tot die doel om administratiewe of geregtelike prosesse uit te voer binne die bestek van die geskil.

 1. NA WIE EN WAAROOR DIE VERWERKTE PERSOONLIKE GEGEVENS DOEL KAN WORD OORGEDRAG
  • Die data wat ingevolge die bepalings van KVKK versamel en verwerk word, kan oorgedra word aan die oplossingsvennote van Kobimedia, wat 'n derde party is, en maatskappye wat in die posisie van assistentprestasie is, of aan ander filiale van Kobimedia, nasionale en buitelandse openbare owerhede ten einde die aksies wat voortspruit uit die kontrak uit te voer, in ooreenstemming met die bogenoemde beginsels en doeleindes.
  • Gebruikers se naam en kontakinligting kan met betalingsinstellings gedeel word vir identiteitsverifikasie in ooreenstemming met die raamooreenkoms vir betalingsinstellings wat goedgekeur moet word in die betaalfase en in ooreenstemming met die Regulasie oor maatreëls om geldwassery en finansiering van terrorisme te voorkom, gepubliseer in die Amptelike Staatskoerant. gedateer 9 Januarie 2008 en genommer 26751.
  • U persoonlike data wat verkry word deur koekies wat op u toestel geplaas word, kan met derdes gedeel word vir die omvang en doeleindes wat in hierdie GKVKP gespesifiseer word.
  • Kobimedia mag persoonlike data aan derde partye in die land sowel as na die buiteland oordra binne die bogenoemde kategorieë en doeleindes, beperk en eweredig tot hierdie doeleindes.
 2. BESKERMING VAN PERSOONLIKE GEGEWENS
  Alle nodige tegniese en administratiewe maatreëls word getref om die persoonlike data wat deur Kobimedia versamel word, te beskerm en om ongemagtigde toegang te voorkom, en om te voorkom dat ons gebruikers geviktimiseer word. Alle gebiede op die webwerf of mobiele toepassing waarvandaan persoonlike data verkry word, word beskerm deur SSL, terwyl u persoonlike data na kobimedia.com gestuur word, word hierdie data met SSL oorgedra. In hierdie konteks word verseker dat die sagteware aan die standaarde voldoen, dat die derde partye en instansies wat dienste lewer, noukeurig gekies word en dat die databeskermingsbeleid binne die maatskappy nagekom word.

In die geval van 'n skakel na ander toepassings via kobimedia.com, dra Kobimedia geen verantwoordelikheid vir die privaatheidsbeleid en die inhoud van die gekoppelde toepassings nie.

 1. REGTE VAN DIE PERSOONLIKE DATA-EIENAAR
  As eienaars van persoonlike data het u die volgende regte volgens Artikel 11 van die KVKK.

• leer of u persoonlike data verwerk word,
• Inligting te versoek indien persoonlike data verwerk is,
• die doel van die verwerking van persoonlike data te leer en of dit toepaslik vir hul doel gebruik word,
• Om die derde partye in die land of in die buiteland te ken aan wie persoonlike data oorgedra is,
• Regstelling van persoonlike data in geval van onvolledige of verkeerde verwerking en versoek om kennisgewing van die transaksie wat binne hierdie bestek gedoen is, aan derdes aan wie persoonlike data oorgedra is,
• Om die verwydering of vernietiging van persoonlike data aan te vra in geval die redes waarom dit verwerk moet word, ondanks die feit dat dit verwerk is in ooreenstemming met die bepalings van Wet 6698 en ander toepaslike wette, en om kennisgewing van die transaksie wat binne hierdie bestek gedoen word aan derde partye aan wie persoonlike data oorgedra is,
• Maak beswaar teen die voorkoms van 'n resultaat teen die persoon self deur die verwerkte data uitsluitend deur outomatiese stelsels te ontleed,
• U het die reg om vergoeding te eis in geval van skade as gevolg van die onwettige verwerking van persoonlike data.

Om u regte op u persoonlike data uit te oefen; U kan toegang tot u rekening verkry vanaf die afdeling "Rekeningbestuur" op die kobimedia.com-webwerf en die nodige veranderinge, opdaterings en / of skrapings uitvoer.

As u u versoeke rakende u regte by die Data Toesighouer indien volgens die onderstaande metodes, sal u aansoek so spoedig moontlik en binne dertig dae gratis afgehandel word, afhangende van die inhoud van die versoek. In geval van koste, behou Kobimedia hom egter die reg voor om u 'n fooi te hef volgens die tarief wat deur die Persoonlike Beskermingsraad bepaal word.

U kan u versoek om u regte hierbo genoem in Turks te gebruik; As 'n databeheerder kan u na die onderstaande adres van Kobimedia stuur met dokumente wat u met die hand kan identifiseer, via 'n notaris of ander metodes wat deur die Persoonlike Beskermingsowerheid bepaal word. Slegs die relevante gedeelte van u aansoeke sal beantwoord word, en 'n aansoek wat oor u gade, familielid of vriend gedoen word, sal nie aanvaar word nie.

 1. ONS KOEKBELEID (KOEKIES, KOEKIES)
  Koekies is klein datalêers wat deur die webbediener via 'n blaaier op die rekenaar geplaas word. Wanneer 'n verbinding tussen die blaaier en die bediener tot stand kom, herken die webwerf die gebruiker deur middel van koekies. Die doel van die gebruik van koekies is om die gebruikers wat die webwerf besoek gemaklik te maak. As u aanhoudende koekies of sessiekoekies weier, kan u voortgaan om kobimedia.com te gebruik, maar u sal moontlik nie toegang tot alle funksies van die webwerf hê nie, anders is u toegang beperk. Daar is vier soorte koekies volgens hul beoogde gebruik.

• Sessiekoekies: hierdie tipe koekies is nodig om die webwerf behoorlik te laat werk. Met hierdie koekies kan u die webwerf besoek en voordeel trek uit die funksies daarvan. Sessiekoekies word gebruik om inligting tussen bladsye op die webwerf te skuif en om die behoefte om inligting weer in te voer, te vermy.
• Prestasiekoekies: hierdie koekies versamel inligting oor die frekwensie van besoeke aan die bladsye, die relevante foutboodskappe, indien enige, die tyd wat aan die bladsye bestee word en die manier waarop die gebruiker die webwerf gebruik. Met hierdie inligting word die prestasie van die webwerf verhoog.
• Funksionele koekies: hierdie koekies verseker dat die opsies wat die gebruiker op die webwerf gemaak het, onthou word, en sodoende die gebruiker gemak maak. Met hierdie koekies word gevorderde webfunksies aan gebruikers verskaf.
• Advertensie- en derdepartykoekies: Kobimedia gebruik koekies van derdepartyverskaffers om sommige funksies op sy webwerwe te gebruik. Daar is ook koekies van maatskappye wat advertensies op die webwerf dophou. Google, as derdepartyverskaffer, gebruik koekies om advertensies op kobimedia.com te lewer. Deur DART-koekies te gebruik, bied Google u advertensies op grond van hul besoeke aan kobimedia.com en ander webwerwe op die internet. Gebruikers kan die gebruik van die DART-koekie blokkeer deur die privaatheidsbeleid van Google-advertensies en inhoudsnetwerk te besoek.

Oor die algemeen is internetblaaiers vooraf gedefinieër om koekies outomaties te aanvaar. Blaaiers kan ingestel word om koekies te blokkeer of die gebruiker te waarsku wanneer 'n koekie na die toestel gestuur word. Aangesien die bestuur van koekies van blaaier tot blaaier verskil, kan u na die blaaier se hulpmenu kyk vir gedetailleerde inligting.

KONTAK
Kobimedia Informatika en Advertensiebedryf. ve Tic. A.S.

Adres: Perlavista AVM Residence A Blok nr: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefoon: 0850 302 15 42

afAfrikaans
Bel nou-knoppieRoep nou