fbpx

məsafədən satış müqaviləsi

MADDƏ 1 – MÜQAVİLƏNİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. və Tic. A.Ş Ünvan: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

ALICI: Müştəri

MADDƏ 2 – MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU: Bu müqavilənin mövzusu Alıcının Satıcının www.kobimedya.com saytından elektron qaydada sifariş etdiyi malların/xidmətlərin satışı və çatdırılması ilə bağlı 4077 saylı İstehlakçıların Müdafiəsidir. müqavilədə qeyd olunan və satış qiyməti də müqavilədə müəyyən edilən keyfiyyətlər.. Qanun haqqında Qanunun və İcra Prinsip və Prosedurları haqqında Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsidir. Məsafəli müqavilələr. Alıcı, satışa çıxarılan malların/xidmətlərin əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti, ödəniş üsulu, çatdırılma şərtləri və s. Satışa çıxarılan mallar/xidmətlərlə bağlı bütün ilkin məlumatlara və “geri götürmə” hüququna malik olduğunu, bu ilkin məlumatı elektron mühitdə təsdiq etdiyini və sonra mal/xidmətlərə sifariş verdiyini qəbul edir və bəyan edir. bu müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq. www.kobimedya.com-un ödəniş səhifəsində ilkin məlumat və faktura bu müqavilənin tərkib hissəsidir.

MADDƏ 3 – MÜQAVİLƏ TARİXİ: Satıcı tərəfindən əvvəllər imzalanmış müqavilənin bu iki nüsxəsi alıcı tərəfindən ………… ünvanında imzalanır. İmzalanıb və tarixdə qəbul edilib və surəti alıcının e-poçt ünvanına göndəriləcək.

MADDƏ 4 – MALLARIN/XİDMƏTLƏRİN ÇATDIRILMASI, İSTİFADƏ YERİ VƏ ÇATDIRILMA ÜSULU: Mallar/xidmətlər alıcının çatdırılmasını tələb etdiyi ……………… ünvanına çatdırılacaq.

MADDƏ 5 – ÇATDIRILMA XƏRCLƏRİ VƏ PERFORMANS: Çatdırılma xərcləri alıcıya məxsusdur. Satıcı elan etdiyi məbləğdən yuxarı alış-veriş edənlərin çatdırılma haqqının özü tərəfindən qarşılanacağını və ya kampaniya çərçivəsində pulsuz çatdıracağını bildirmişsə, çatdırılma dəyəri satıcıya məxsusdur. çatdırılma; Ehtiyat mövcud olduqdan və malın dəyəri satıcının hesabına köçürüldükdən sonra mümkün qədər tez edilir. Satıcı malları/xidmətləri sifarişdən sonra 20 (iyirmi) gün ərzində təhvil verir və bu müddət ərzində yazılı bildiriş göndərməklə əlavə 10 (on) gün uzatmaq hüququnu özündə saxlayır. Əgər hər hansı səbəbdən malın/xidmətin dəyəri ödənilmədikdə və ya bank qeydlərində ləğv edildikdə, satıcı malın/xidmətin çatdırılması öhdəliyindən azad edilmiş sayılır.

MADDƏ 6 - ALICININ BƏYANNAMƏLƏRİ VƏ Öhdəlikləri: Alıcı müqavilə bağlanmış malları/xidmətləri qəbul etməzdən əvvəl yoxlayacaq; qablaşdırma cırılıb və s. zədələnmiş və qüsurlu mallar/xidmətlər yük şirkətindən alınmayacaq. Alınan mallar/xidmətlər zədələnməmiş və bütöv hesab edilir. Çatdırıldıqdan sonra malları/xidmətləri diqqətlə qorumaq alıcının məsuliyyətidir. Əgər geri götürmə hüququndan istifadə ediləcəksə, mal/xidmətlərdən istifadə edilməməlidir. Faktura geri qaytarılmalıdır. Səlahiyyətsiz şəxslər tərəfindən malın/xidmətin çatdırılmasından sonra alıcının kredit kartından ədalətsiz və ya qanunsuz istifadə nəticəsində müvafiq bank və ya maliyyə qurumu mal/xidmətin qiymətini satıcıya ödəmədikdə, alıcının təqsiri üzündən olmadıqda, Alıcı mal/xidmətləri ödəməli 3 (Üç) həmin gün ərzində satıcıya göndərməyə borcludur. Bu halda, çatdırılma xərcləri alıcının üzərinə düşür.

MADDƏ 7 – SATICININ BƏYANNAMƏLƏRİ VƏ Öhdəlikləri: Satıcı müqavilə bağlanmış malların/xidmətlərin sağlam, tam, sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun, əgər varsa, zəmanət sənədləri və istifadəçi təlimatları ilə çatdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Müqavilə üzrə mal/xidmətlər alıcıdan başqa şəxsə/təşkilata təhvil veriləcəksə, çatdırılmalı olan şəxs/təşkilat çatdırılmanı qəbul etmədikdə satıcı məsuliyyət daşıya bilməz. Satıcı malların/xidmətlərin və qiymətli kağızların dəyərini, əgər varsa, geri götürmə barədə bildiriş alındıqdan sonra 10 (on) iş günü ərzində qaytarır. Mallar/xidmətlər 20 (iyirmi) gün ərzində geri qaytarılır. Üzrlü səbəblərə görə, satıcı müqavilənin icra müddəti bitənə qədər alıcıya bərabər keyfiyyət və qiymət verə bilər. Satıcı malın/xidmətin icrasının mümkün olduğunu düşünürsə, müqavilənin icra müddəti bitməzdən əvvəl bu barədə alıcıya məlumat verir. Ödənilmiş qiymət və varsa sənədlər 10 (on) iş günü ərzində qaytarılır. Zəmanət şəhadətnaməsi ilə və ya olmadan satılan mal/xidmətlərdən qüsurlu və ya qüsurlu mal/xidmətlər zəmanət şərtləri daxilində lazımi təmir üçün satıcıya göndərilə bilər, bu halda çatdırılma xərcləri satıcı tərəfindən qarşılanacaqdır.

MADDƏ 8 – MÜQAVİLƏDƏN OLAN MALLAR/XİDMƏTLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Bütün vergilər daxil olmaqla malların/xidmətlərin növü və növü, miqdarı, marka/modeli, rəngi və satış qiyməti ilə mallar/xidmətlər haqqında məlumatda tanış olmaq olar. www.kobimedya.com internet saytındakı giriş səhifəsi və bununla da onun ayrılmaz hissəsi hesab edilən fakturada qeyd olunduğu kimi.

MADDƏ 9 – MAL/XİDMƏTİN NƏĞD QİYMƏTİ: Sifarişin və məhsulun sonunda göndərilən qaimə-faktura nümunəsi ilə birlikdə müştəriyə göndərilən qaimə-fakturaya malın/xidmətin nağd qiyməti daxil edilir.

MADDƏ 10 – GÖNDƏRİLMİŞ QİYMƏT: Satış qiymətinə edilən müddətə uyğun olaraq mal/xidmətlərin qiyməti sifarişin sonunda göndərilən nümunə faktura və məhsulla birlikdə müştəriyə göndərilən fakturaya daxil edilir.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDƏ 12 – YÜKLƏ MƏBLƏĞİ: Mal/xidmətin ilkin ödəniş məbləği sifarişin və məhsulun sonunda göndərilən faktura nümunəsi ilə birlikdə müştəriyə göndərilən hesab-fakturaya daxil edilir.

MADDƏ 13 – ÖDƏNİŞ PLANI: Alıcı kredit kartı ilə və ya hissə-hissə alış-veriş edərsə, saytdan seçdiyi taksit üsulu etibarlıdır. Taksitli əməliyyatlarda alıcı ilə kart sahibi bank arasında bağlanmış müqavilənin müvafiq müddəaları qüvvədədir. Kredit kartı ilə ödəniş tarixi bankla alıcı arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri ilə müəyyən edilir. Alıcı həmçinin bankın göndərdiyi bank çıxarışından taksit və ödənişlərin sayını izləyə bilər.

MADDƏ 14 – CAĞIRMA HÜQUQU: Alıcı müqaviləyə əsasən mal/xidməti özünə və ya göstərdiyi ünvan üzrə şəxs/təşkilata təhvil verdiyi andan 3 (üç) gün ərzində geri götürmə hüququndan istifadə edə bilər. Geri götürmə hüququndan istifadə etmək üçün satıcının müştəri xidmətinə həmin müddət ərzində elektron poçt və ya telefon vasitəsi ilə məlumat verilməlidir və 15-ci maddənin müddəaları çərçivəsində və ilkin tələblərə uyğun olaraq mal/xidmətlərdən istifadə edilməmişdir. bu müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan www.kobimedya.com internet saytında dərc edilmiş məlumat vacibdir. Bu hüquqdan istifadə edildikdə üçüncü şəxsə və ya alıcıya təhvil verilmiş mal/xidmətlərə görə qaimə-fakturanın əslinin qaytarılması məcburidir. Geri götürmə hüququ ilə bağlı bildiriş alındıqdan sonra 7 gün ərzində malın/xidmətin dəyəri alıcıya, mal/xidmətin dəyəri isə 20 (iyirmi) gün ərzində qaytarılır. Orijinal faktura göndərilmədikdə, ƏDV və digər qanuni öhdəliklər, əgər varsa, alıcıya qaytarıla bilməz. Geri götürmə hüququna görə geri qaytarılan malların/xidmətlərin çatdırılma dəyəri satıcı tərəfindən ödənilir.

MADDƏ 15 – ALMA HÜQUQU İLƏ İSTİFADƏ EDİLMƏYƏN MALLAR/XİDMƏTLƏR: Öz xüsusiyyətinə görə geri qaytarılması mümkün olmayan mallar/xidmətlər tez xarab olan və istifadə müddəti bitən mal/xidmətlər, birdəfəlik istifadə olunan mal/xidmətlər, gigiyenik mallar/xidmətlərdir.

MADDƏ 16 – TƏRİF VƏ HÜQUQİ NƏTİCƏLƏR: Alıcı kredit kartı əməliyyatlarını yerinə yetirmədiyi halda, kart sahibi bankın onunla bağladığı kredit kartı müqaviləsi çərçivəsində faiz ödəyəcək və banka cavabdeh olacaq. Bu halda müvafiq bank qanuni tədbir görə bilər; alıcıdan yaranacaq məsrəfləri və vəkil haqqını tələb edə bilər və istənilən halda alıcı borcuna görə borcunu yerinə yetirmədikdə, alıcı borcun icrasının gecikdirilməsi ilə əlaqədar satıcıya dəymiş zərər və zərəri ödəməyə razıdır.

MADDƏ 17 – SƏKİL MƏHKƏMƏ: Bu müqavilədən irəli gələ biləcək mübahisələrdə, İstehlakçı Arbitraj Komitələri, Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən elan edilən dəyərə qədər, İstehlak Məhkəmələri tərəfindən göstərilən dəyərin üzərində; Tapılmayan yerlərdə birinci instansiya məhkəmələri səlahiyyətlidir.

azAzerbaijani
İndi çağır