fbpx

Smlouva o prodeji na dálku

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

KUPUJÍCÍ: Zákazník

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY: Předmětem této smlouvy je ochrana spotřebitelů č. 4077 týkající se prodeje a dodání zboží / služeb, které si kupující elektronicky objednal na webových stránkách www.kobimedia.com prodávajícího, kvalifikace uvedená ve smlouvě a jejíž prodejní cena je ve smlouvě specifikována.Jedná se o určení práv a povinností stran v souladu s ustanoveními nařízení o zásadách a postupech při uplatňování právních předpisů a smluv uzavřených na dálku. Kupující, základní vlastnosti zboží / služeb podléhajících prodeji, prodejní cena, způsob platby, dodací podmínky atd. Přijímá a prohlašuje v souladu s ustanoveními této smlouvy, že má informace o všech předběžných informacích o zboží / službách, které jsou předmětem prodeje, a právo „odstoupit od smlouvy“, potvrzuje tyto předběžné informace elektronicky a poté objedná zboží / služby. Předběžné informace a faktura na platební stránce na www.kobimedia.com jsou nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK 3 - DATUM ZAKÁZKY: Tyto dvě kopie díla dříve podepsaného prodávajícím jsou podepsány kupujícím …………. a jeho kopie bude zaslána na e-mailovou adresu příjemce.

ČLÁNEK 4 - DODÁVKA ZBOŽÍ / SLUŽEB, MÍSTO PLNĚNÍ A DODÁVKA SMLOUVY: Zboží / služba budou doručeny do …………… na adresu ……… .. ze které kupující požadoval dodání.

ČLÁNEK 5 - NÁKLADY NA DORUČENÍ A VÝKONY: Náklady na doručení náleží kupujícímu. Pokud prodejce na webových stránkách prohlásí, že bude hradit poplatek za doručení kupujících nad oznámenou částku nebo že v rámci kampaně uskuteční bezplatné doručení, náklady na doručení patří prodejci. Dodávka; Provádí se to co nejdříve poté, co bude k dispozici zásoba a náklady na zboží budou převedeny na účet prodávajícího. Prodávající dodá zboží / službu do 20 (dvaceti) dnů od objednávky a vyhrazuje si právo prodloužit dalších 10 (deset) dnů písemným oznámením v této lhůtě. Pokud z jakéhokoli důvodu nejsou náklady na zboží / služby zaplaceny nebo zrušeny v bankovních záznamech, má se za to, že prodejce není povinen dodat zboží / služby.

ČLÁNEK 6 - PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY kupujícího: Kupující před dodáním zkontroluje smluvní zboží / službu; obal je roztrhaný atd. nedostane poškozené a vadné zboží / služby od kurýrní společnosti. Dodané zboží / služby budou považovány za nepoškozené a neporušené. Pečlivá ochrana zboží / služeb po dodání patří kupujícímu. Má-li být použito právo na odstoupení, nemělo by se zboží / služby používat. Faktura musí být vrácena. Pokud banka nebo finanční instituce nezaplatí prodávajícímu cenu zboží / služeb z důvodu nespravedlivého nebo nezákonného použití kreditní karty kupujícího neoprávněnými osobami po dodání zboží / služby, pokud kupující dodal zboží / služba 3 (tři) je povinen jej odeslat prodejci ve dne. V tomto případě jsou náklady na dopravu odpovědností kupujícího.

ČLÁNEK 7 - PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY PRODEJCE: Prodávající odpovídá za dodání smluvního zboží / služby řádně, kompletně, v souladu s kvalifikacemi uvedenými v objednávce a se záručními dokumenty a případnými uživatelskými příručkami. Pokud má být zboží / služby, které jsou předmětem smlouvy, dodány od kupujícího jiné osobě / organizaci, nemůže být prodávající odpovědný za to, že osoba / organizace, která má být dodána, dodávku nepřijme. Prodávající vrátí náklady na zboží / služby do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení prohlášení o odstoupení a případně obchodovatelné dokumenty. Zboží / služby jsou vráceny do 20 (dvaceti) dnů. Z oprávněných důvodů může prodávající dodat kupujícímu stejnou kvalitu a cenu před vypršením období plnění ve smlouvě. Pokud se prodávající domnívá, že plnění zboží / služeb je nemožné, upozorní kupujícího před uplynutím doby plnění smlouvy. Zaplacená cena a dokumenty, pokud existují, jsou vráceny do 10 (deseti) pracovních dnů. Zboží / služby, které jsou vadné nebo poškozené mezi výrobky / službami prodávanými se záručním listem nebo bez něj, mohou být zaslány prodejci k provedení nezbytných oprav v rámci záručních podmínek, v tomto případě bude náklady na dopravu hrazen prodávajícím.

ČLÁNEK 8 - CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ / SLUŽEB PODLÉHAJÍCÍCH SMLOUVĚ: Typ a druh zboží / služby, částka, značka / model, barva a prodejní cena, včetně všech daní, jsou zahrnuty v informacích o produktu / úvodní stránka služby na webu www.kobimedia.com a práce je Jak je uvedeno na faktuře, která je považována za nedílnou součást.

ČLÁNEK 9 - HOTOVOSTNÍ CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB: Hotovostní cena zboží / služby je zahrnuta ve faktuře zaslané zákazníkovi spolu se vzorovou fakturou a produktem zaslaným na konci objednávky.

ČLÁNEK 10 - OBCHODNÍ CENA: Cena zboží / služeb podle termínu provedeného podle prodejní ceny je zahrnuta ve faktuře zaslané zákazníkovi spolu se vzorovou fakturou zaslanou zákazníkovi na konci objednávky.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ČLÁNEK 12 - ČÁSTKA PLATBY: Částka zálohy za zboží / službu je zahrnuta ve faktuře zaslané zákazníkovi spolu se vzorovou fakturou a produktem zaslaným na konci objednávky.

ČLÁNEK 13 - PLÁN PLATBY: Pokud kupující nakupuje kreditní kartou a ve splátkách, je platný způsob splácení zvolený na webu. U splátkových transakcí platí příslušná ustanovení smlouvy podepsané mezi kupujícím a bankou držitele karty. Datum platby kreditní kartou je určeno podmínkami smlouvy mezi bankou a kupujícím. Kupující může také sledovat počet splátek a plateb z bankovního výpisu zaslaného bankou.

ČLÁNEK 14 - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ: Kupující může uplatnit právo na odstoupení do 3 (tří) dnů od dodání smluvního zboží / služby jemu nebo osobě / organizaci na uvedenou adresu. Aby bylo možné využít právo na odstoupení, musí prodejce ve stejné lhůtě informovat zákaznický servis e-mailem nebo telefonicky a zboží / služby nejsou používány v souladu s ustanoveními článku 15 a v souladu s předběžnými informacemi zveřejněnými na webových stránkách www.kobimedia.com je nutností. Je-li toto právo uplatněno, je povinno vrátit původní fakturu za zboží / služby dodané třetí straně nebo kupujícímu. Náklady na zboží / služby jsou vráceny kupujícímu do 7 dnů od obdržení oznámení o právu na odstoupení a zboží / služby jsou vráceny do 20 (dvaceti) dnů. Pokud nebude zaslána původní faktura, nebude možné kupujícímu vrátit DPH a další případné zákonné povinnosti. Náklady na doručení vráceného zboží / služby z důvodu práva na odstoupení hradí prodejce.

ČLÁNEK 15 - ZBOŽÍ / SLUŽBY, KTERÉ NEMŮŽE BÝT POUŽITO PRÁVO NA ODSTOUPENÍ: Zboží / služby, které nelze vrátit ze své podstaty, zboží / služby, které se rychle zhoršují a skončila jejich platnost, jednorázové zboží / služby, hygienické zboží / služby.

ČLÁNEK 16 - VÝCHOZÍ STAV A PRÁVNÍ NÁSLEDKY: V případě, že kupující nesplní své transakce s kreditní kartou, zaplatí držitel karty úrok a bude vůči bance odpovědný v rámci smlouvy o kreditní kartě uzavřené s bankou. V takovém případě může příslušná banka požádat o opravné prostředky; Kupující může od kupujícího požadovat náklady a odměnu za právní zastoupení a v každém případě, dojde-li k prodlení kupujícího z důvodu jeho dluhu, zavazuje se kupující uhradit ztrátu a škodu prodávajícího v důsledku opožděného plnění dluhu .

ČLÁNEK 17 - AUTORIZOVANÝ SOUD: Ve sporech, které mohou vzniknout z této smlouvy, rozhodčí výbory pro spotřebitele až do hodnoty deklarované Ministerstvem průmyslu a obchodu, spotřebitelskými soudy nad stanovenou hodnotu; Civilní soudy prvního stupně jsou povoleny na místech, která nelze najít.

cs_CZCzech
Zavolej teď