fbpx

KVKK

Kobimedia võtab isikuandmete kaitse seaduse nr 6698 („KVKK“) järgimiseks vastu KVKK-s sätestatud põhimõtted ning täidab isikuandmete töötlemise, kustutamise, hävitamise, anonüümseks muutmise, isikuandmete edastamise, asjaomase isiku valgustamise ja andmete turvalisuse tagamine. Selles kontekstis reguleeritud privaatsuse ja isikuandmete kaitse poliitika ("GKVKP") tehakse kättesaadavaks füüsilistele isikutele ("Asjakohane isik"), kelle isikuandmeid töödeldakse.

Kobimedia hallatava ja Interneti-aadressil ("kobimedia.com") avaldatud veebisaidi ("kobimedia.com") külastamise ajal teie ja teenuse kohta hankitud teabe kasutamine. tooted ja teenused, mida me selle saidi kaudu pakume ning mille kaitse alla võtmiseks kehtivad käesolevas GKVKP-s sätestatud tingimused. Külastades veebisaiti kobimedia.com ja taotledes selle saidi kaudu pakutavaid tooteid või teenuseid või pääsete neile juurde, nõustute käesolevas GKVKP-s täpsustatud tingimustega.

Kobimedia võib selle GKVKP sätteid igal ajal muuta. Need muudatused jõustuvad kohe pärast uue muudetud GKVKP avaldamist. Olulistest muudatustest teatame ka lehel Kuulutused ja / või e-posti teel. Kui te neid muudatusi ei aktsepteeri, võite lõpetada meie toodete ja teenuste kasutamise ning lõpetada kobimedia.com-i tellimuse, külastades lehte [Kontohaldus / liikmesuse tühistamine].

Küsimuste või kaebuste korral saatke meile abikeskuse kaudu sõnum.

23. detsember 2008 7. mai 2019
PRIVAATSUSE JA ISIKUANDMETE KAITSE POLIITIKA RAKENDUSALA JA EESMÄRK
Käesolevas privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitikas selgitatakse järgmist.

 1. Andmete järelevalve teostaja
 2. Kogutud isikuandmed
 3. Isikuandmete kogumise ja töötlemise meetod, juriidiline põhjus
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärk
 5. Isikuandmete säilitamise periood
 6. Kellele ja mis eesmärgil saab töödeldud isikuandmeid edastada
 7. Isikuandmete kaitse
 8. Isikuandmete omaniku õigused
 9. Meie küpsiseeskirjad (küpsised, küpsised)
 10. ANDMETE KONTROLLER
  Isikuandmete kaitse seaduse (KVKK) numbri 6698 kolmanda klausli esimese klausli punktis ı (ı) töötleb vastutav töötleja „Reaalsed või juriidilised isikud, kes määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning kes vastutavad andmesalvestussüsteemi loomise ja haldamise eest. See määratleti kui. Selles kontekstis on vastutav töötleja Kobimedia, kelle kontaktandmed on toodud allpool.

KVKK artikkel 10 nõudis, et isikuid, kelle andmeid töödeldakse, teavitataks nende nõusoleku saamisel. Artikli pealkiri on "Andmeametniku avalikustamise kohustus". KVKK sätete kohaselt on Kobimedia "vastutav töötleja". Selles kontekstis kohustus teavitada "andmete omanikke", vastutava töötleja isikuandmeid, isikuandmete töötlemise eesmärke, isikuid, kellele isikuandmeid edastatakse, ja edastamise eesmärke, isikuandmete kogumise õiguslikke põhjuseid, kellele ja milliseid meetodeid saab selle üle anda, ajakohastamine, kustutamine või See on kaasa toonud kohustuse teavitada KVKK artiklis 11 loetletud õigustest, näiteks anonüümseks muutmisest. Vastavalt KVKK artikli 10 sättele teavitatakse ja valgustatakse meie hinnatud kasutajaid, kes on andmete omanikud, sellel lehel oleval privaatsuse ja isikuandmete kaitse põhimõttel (GKVKP).

Kobimedia vastutava töötlejana peaksid teie isikuandmed,
a) tegutseda vastavalt seadustele ja aususe reeglitele,
b) püüdma pakkuda korrektset ja ajakohast
c) töötlemine konkreetsetel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel,
d) olla ühendatud, piiratud ja mõõdetud eesmärgil, milleks neid töödeldakse,
e) hoidma neid asjakohastes õigusaktides sätestatud või nende töötlemise eesmärgil nõutava aja jooksul,
võtab vastu põhimõttena.

 1. KOGUD ISIKUANDMED
  Kobimedia kogub kasutajatelt mitmesuguseid andmeid järgmiste meetoditega. Kobimedia poolt kogutavad andmed sõltuvad kasutajate kasutatavatest teenustest ja funktsioonidest.

Selle rubriigi all on rühmades loetletud allpool grupis Kobimedia poolt kobimedia.com pakutavate teenuste raames töödeldud andmed, mida peetakse KVKK kohaselt isikuandmeteks. Kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti, hõlmavad käesolevas GKVKP-s toodud tingimuste reguleerimisalasse kuuluvad mõisted "isikuandmed" ja "erilise kvaliteediga isikuandmed" järgmist teavet.

Nimi ja kontaktandmed: Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, lauatelefon, mobiiltelefon, aadress, arveldusinfo, TR-isikukood (riiklik isikutunnus), isikutuvastuse koopia ja muud sarnased dokumendid.

Autentimisteave: kasutajate liikmeteave, konto autentimiseks ja sellele juurdepääsemiseks kasutatavad paroolid, kasutajanimi, kontaktandmed, paroolivihjed, kasutajanumbrid.

Demograafilised andmed: sünniaeg, vanus, sugu, huvid, eelistatavad keeleandmed.

Kasutusandmed ja lemmikud: teie põhjused Kobimedia või kõnekeskustesse helistamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie seadmetest erinevate tarkvara ja tehnoloogiliste tööriistade kaudu kogutud andmed, kõnesalvestised, kobimedia.com kasutamise teave, toote kasutamise kuupäeva ja kellaaja andmed, kobimedia. com - viimane sisselogimiskuupäev, sisestatud seadme tüüp ja brauser, saidil kobimedia.com vaadatud lehed, tooted, vaadatud lehtede arv, külastuse kestus ja eesmärgi täitmine, sisestatud otsinguterminid, külastatud toodete ja lehtede kategooriad, teenuse käigus ilmnenud vead kasutamine ja muud sarnased probleemid.

Asukohaandmed: sisaldab andmeid kasutajate ligikaudse asukoha kohta. IP- ja pordiaadressidelt eraldatud asukohaandmeid kasutatakse juhul, kui kasutaja seda lubab.

Makseandmed: sellised andmed nagu liikme arve ja makseteave (nimi, perekonnanimi, arveldusaadress, TR-i number, maksukood), liikmele saadetud arved ja liikmetelt saadud maksete kviitungite näidised, makse number, arve number, arve summa , arve kuupäev.

Uuringu vastused: Kobimedia korraldatud perioodiliste uuringute vastused saidil kobimedia.com ning reaalsete ja juriidiliste isikute küsitlustele, kellega Kobimedia tegi koostööd.

 1. ISIKUANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETOD, ÕIGUSLIK PÕHJUS
  Kobimedia tegutseb vastavalt KVKK-s isikuandmete kogumist, töötlemist ja tehingute õiguslikku alust käsitlevatele sätetele.

Kobimedia, isikuandmete veebisaidid, veebisaitide mobiilirakendused, sotsiaalmeediakontod, küpsised, kõnekeskus, haldus- ja kohtuasutuste ning muude sidekanalite teated heli-, elektroonilisel või kirjalikul kujul vastavalt isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on määratletud KVKK ja vastavalt käesolevale GKVKP-le. See kogub vastavalt seaduses sätestatud õiguslikele põhjustele.

Ükskõik mis kanalilt see on saadud,
• Kui teil pole selgesõnalist nõusolekut, siis teie isikuandmeid ei töödelda. KVKK artiklis 5 on siiski öeldud;
• Seadustes selgelt sätestatud juhtudel
• see on kohustuslik sellise isiku elu või füüsilise puutumatuse kaitsmiseks, kes ei saa oma nõusolekut tegeliku võimatuse tõttu avaldada või kelle nõusolek ei ole õiguslikult kehtiv,
Tingimusel, et see on otseselt seotud lepingu sõlmimise või täitmisega, on vaja töödelda lepingu osapooltele kuuluvaid isikuandmeid,
• vastutav töötleja peab täitma oma juriidilist kohustust,
• asjaomase isiku on selle avalikustanud,
• andmetöötlus on kohustuslik õiguse kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks,
• Kui andmetöötlus on kohustuslik vastutava töötleja õigustatud huvides, tingimusel et see ei kahjusta asjaomase isiku põhiõigusi ja -vabadusi.
Juhtudel võimaldab see isikuandmete töötlemist ilma nõusolekuta. Kobimedia eelistab isikuandmete töötlemisel andmete omaniku nõusolekut.
Vastavalt KVKK artiklile 6 saab delikaatseid isikuandmeid töödelda ainult andmete omaniku nõusolekul.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
  Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt KVKK nr 6698 reguleeritud põhimõtetele ja töötlemistingimustele ning allpool nimetatud eesmärkidel.

• Veebikülastajate andmete töötlemine vastavalt asjakohastele õigusaktidele.
• Liikmelisuse tehingute realiseerimine.
• kasutajate / liikmete rahulolu, lojaalsuse ja lojaalsuse loomine ja suurendamine.
• toodete, teenuste ja teenuste pakkumine ja esitlemine, kohandades neid vastavalt kasutajate vajadustele, maitsele ja kasutusharjumustele.
• Pakutavate teenuste täiustamine, uute teenuste arendamine ja nendest teavitamine.
• funktsioonide, tegevuste, toimingute hõlbustamine ja isikupärastamine kohandamise abil.
• Kasutaja / liikme probleemide ja kaebuste lahendamine, isikliku abi ja toe pakkumine.
• Ettevõtte maine juhtimine, meediasuhtlus.
• raamatupidamis- ja ostutehingute järelkontroll.
• Andmeturbe tagamine ja Kobimedia strateegiate kindlaksmääramine.
• Haldus- ja kohtuasutuste teabenõuetele vastamine.
• Statistilised hinnangud ja turu-uuringud.
• Ettevõttesisese aruandluse ja ettevõtluse arendamise kavandamine.
• teabe ja protsesside turvalisuse pakkumine ning pahatahtliku kasutamise ennetamine.
• suutma täita õigusprotsessidest tulenevaid nõudeid, õigusaktide ja / või rahvusvaheliste lepingute järgimist.

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD
  Kobimedia säilitab saadud isikuandmeid aja jooksul, mis kulub nende töötlemise eesmärgil, et täita GKVKP-ga liitumislepingu olemusest ja Tingimustes, mis on määratletud käesoleva GKVKP liikmeslepingus, tulenevaid kohustusi, et kasutajad saaksid saidi kobimedia.com teenustest parimal viisil kasu.

• Küpsiseid säilitatakse maksimaalselt 540 päeva.
• Liikmelisuse ja tellimuste arvestust säilitatakse 10 aastat (seadus nr 6098).
• Kõiki raamatupidamis- ja finantstehingute andmeid peetakse 10 aastat (seadus nr 6102, seadus nr 213).
• Kõiki tugiteateid ja teateid säilitatakse 3 aastat (seadus nr 6563 ja sellega seotud teisesed õigusaktid).
• isikuandmed 10 aastat pärast õigussuhte lõppemist; Seda säilitatakse 3 aastat vastavalt seadusele 6563 ja asjakohastele teisestele õigusaktidele (seadus nr 6563, seadus nr 6102, seadus nr 6098, seadus nr 213, seadus nr 6502).

Lisaks sellele võib Kobimedia liikmeslepingust tulenevate vaidluste korral säilitada isikuandmeid asjakohaste õigusaktide kohaselt kindlaksmääratud aegumistähtaja jooksul, mis piirdub haldus- või kohtuprotsesside läbiviimise eesmärgiga lepingu reguleerimisalas. vaidlus.

 1. KELLE JA MILLE KOHAL SAAB TÖÖTLETUD ISIKUANDMEID EDASTADA
  • KVKK sätete kohaselt kogutud ja töödeldud andmeid saab edastada kolmandaks osapooleks olevale Kobimedia lahenduspartneritele ja ettevõtetele, kes tegutsevad assistentide ametis, või teistele Kobimedia sidusettevõtetele, nii riiklikele kui ka välismaistele ettevõtetele. riigiasutused lepingust tulenevate toimingute tegemiseks vastavalt ülalnimetatud põhimõtetele ja eesmärkidele.
  • Kasutaja nime ja kontaktandmeid võidakse makseasutustega identiteedi kontrollimiseks jagada vastavalt makseasutuse poolt heakskiidetavale makseasutuse raamlepingule ning vastavalt ametlikus väljaandes avaldatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete määrusele. kuupäevaga 9. jaanuar 2008 ja number 26751.
  • Teie seadmesse paigutatud küpsiste abil saadud isikuandmeid saab jagada kolmandate isikutega käesolevas GKVKP-s määratletud ulatuses ja eesmärkidel.
  • Kobimedia võib edastada isikuandmeid ülalnimetatud kategooriate ja eesmärkide piires nii riigis kui ka välismaal asuvatele kolmandatele isikutele, piiratud ja proportsionaalne nende eesmärkidega.
 2. ISIKUANDMETE KAITSE
  Võetakse kõik vajalikud tehnilised ja haldusmeetmed, et kaitsta Kobimedia kogutud isikuandmeid, vältida volitamata juurdepääsu ja vältida meie kasutajate ohvriks langemist. Kõiki veebisaidi või mobiilirakenduse piirkondi, kust isikuandmeid võetakse, kaitseb SSL, samas kui teie isikuandmed saadetakse aadressile kobimedia.com, edastatakse need andmed SSL-i abil. Selles kontekstis on tagatud tarkvara vastavus standarditele, teenuseid osutavad kolmandad osapooled ja asutused valitakse hoolikalt ning ettevõttes järgitakse andmekaitsepoliitikat.

Kobimedia.com kaudu muude rakendustega linkimise korral ei vastuta Kobimedia lingitud rakenduste privaatsuspõhimõtete ja sisu eest.

 1. ISIKUANDMETE OMANIKU ÕIGUSED
  Isikuandmete omanikuna on teil KVKK artikli 11 kohaselt järgmised õigused.

• teada saada, kas teie isikuandmeid töödeldakse,
• teabe küsimine, kui isikuandmeid on töödeldud,
• õppida isikuandmete töötlemise eesmärki ja seda, kas neid kasutatakse otstarbekohaselt,
• tundma kolmandaid isikuid riigis või välismaal, kellele isikuandmeid on edastatud,
• isikuandmete parandamise taotlemine mittetäieliku või ebaõige töötlemise korral ja selles valdkonnas tehtud tehingust teavitamine kolmandatele isikutele, kellele isikuandmeid on edastatud;
• taotleda isikuandmete kustutamist või hävitamist juhul, kui nende töötlemist nõudvad põhjused kaovad, hoolimata asjaolust, et neid on töödeldud kooskõlas seaduse nr 6698 ja muude asjakohaste seadustega, ning nõuda teavitamist selles valdkonnas tehtud tehing kolmandatele isikutele, kellele on edastatud isikuandmeid,
• vastuväiteid tulemuse ilmnemisele isiku enda vastu, analüüsides töödeldud andmeid ainult automatiseeritud süsteemide kaudu,
• Teil on õigus nõuda hüvitist isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tagajärjel tekkinud kahju korral.

Oma õiguste kasutamiseks oma isikuandmete üle; Oma kontole pääsete juurde kobimedia.com veebisaidi jaotisest „Kontohaldus” ja saate teha vajalikud muudatused, värskendused ja / või kustutused.

Kui esitate oma õigusi puudutavad taotlused andmeinspektorile allpool toodud meetodite abil, sõlmitakse teie taotlus tasuta nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt kolmekümne päeva jooksul, sõltuvalt taotluse sisust. Kulude korral jätab Kobimedia endale õiguse nõuda teile tasu vastavalt isikuandmete kaitse ameti määratud tariifile.

Oma ülalnimetatud õiguste kasutamise taotluse saate saata türgi keeles; Vastutava töötlejana saate edastada Kobimedia allolevale aadressile koos teie isikut tõendavate dokumentidega notari kaudu või muul isikuandmete kaitse asutuse määratud meetodil. Vastatakse ainult teie taotluste asjakohasele osale ja teie abikaasa, sugulase või sõbra kohta esitatud taotlust ei aktsepteerita.

 1. MEIE KÜPSISEPOLIITIKA (KÜPSISED, KÜPSISED)
  Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver brauseri kaudu arvutisse paigutab. Kui brauseri ja serveri vahel on ühendus loodud, tunneb sait kasutaja küpsiste abil ära. Küpsiste kasutamise eesmärk on pakkuda veebisaiti külastavale kasutajale mugavust. Kui keeldute püsivatest küpsistest või seansiküpsistest, võite jätkata kobimedia.com kasutamist, kuid te ei pruugi juurdepääsu kõigile veebisaidi funktsioonidele või teie juurdepääs võib olla piiratud. Küpsiseid on vastavalt nende kavandatud kasutusele nelja tüüpi.

• Seansiküpsised: seda tüüpi küpsised on vajalikud veebisaidi korralikuks toimimiseks. Need küpsised võimaldavad veebisaiti külastada ja selle funktsioonidest kasu saada. Sessiooniküpsiseid kasutatakse teabe teisaldamiseks veebisaidi lehtede vahel ja teabe uuesti sisestamise vältimiseks.
• Toimivusküpsised: need küpsised koguvad teavet lehtede külastamissageduse, asjakohaste veateadete (kui neid on), lehtedel veedetud aja ja selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab. Selle teabe abil suureneb veebisaidi toimivus.
• Funktsionaalsed küpsised: need küpsised tagavad, et kasutaja saidil tehtud valikud jäävad meelde, pakkudes seega kasutajale mugavust. Nende küpsiste abil pakutakse kasutajatele täiustatud veebifunktsioone.
• Reklaam ja kolmanda osapoole küpsised: Kobimedia kasutab oma veebisaitide mõnede funktsioonide kasutamiseks kolmandate osapoolte tarnijate küpsiseid. Samuti on veebisaidil reklaame jälgivate ettevõtete küpsised. Google kasutab kolmanda osapoole pakkujana küpsiseid reklaamide esitamiseks saidil kobimedia.com. DART-küpsiseid kasutades pakub Google teile reklaame, mis põhinevad nende külastustel saidil kobimedia.com ja muudel Interneti-saitidel. Kasutajad saavad DART-küpsise kasutamise blokeerida, külastades Google'i reklaami- ja sisuvõrgu privaatsuseeskirju.

Üldiselt on Interneti-brauserid küpsiste automaatse aktsepteerimise jaoks eelnevalt määratletud. Brausereid saab seadistada blokeerima küpsiseid või hoiatama kasutajat, kui seadmesse saadetakse küpsis. Kuna küpsiste haldamine on brauseriti erinev, võite üksikasjaliku teabe saamiseks vaadata brauseri abimenüüd.

KONTAKT
Kobimedia informaatika- ja reklaamitööstus. ve Tic. A.S.

Aadress: Perlavista AVM Residence A Blok nr: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefon: 0850 302 15 42

etEstonian
Nupp Helista koheHelistage kohe