fbpx

KVKK

Kobimedya, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“GKVKP”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kobimedya tarafından yönetilmekte olan, www.kobimedya.com İnternet adresinde yayınlanan bu web sitesini (“kobimedya.com”) ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu GKVKP”ında belirtilen şartlara tabidir. kobimedya.com’u ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle ya da bunlara eriştiğiniz takdirde, işbu GKVKP’ında belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kobimedya, işbu GKVKP hükümlerinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni GKVKP’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Önemli değişiklikleri ayrıca Duyurular sayfası aracılığıyla ve/veya e-posta ile duyuracağız. Bu değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, ürün ve hizmetlerimizi kullanmayı bırakabilir ve [Hesap Yönetimi / Üyelik İptali] sayfasına ulaşarak kobimedya.com üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen Yardım Merkezi üzerinden bize mesaj gönderin.

23 Aralık 2008   7 Mayıs 2019
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile aşağıdakiler açıklanmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu
 2. Toplanan Kişisel Veriler
 3. Kişisel Verileri Toplama ve İşlemenin Yöntemi, Hukuki Sebebi
 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 5. Kişisel Verileri Saklama Süresi
 6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 7. Kişisel Verilerin Korunması
 8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 9. Çerez Politikamız (Tanımlama Verileri, Cookies)
 10. VERİ SORUMLUSU
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Kobimedya’dır.

KVKK’nun 10 uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre Kobimedya, “veri sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli kullanıcılarımız bu sayfada yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” (GKVKP) ile bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Kobimedya veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi,
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi,
ilke edinir.

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
  Kobimedya, aşağıda belirtilen metodlarla kullanıcılar’dan çeşitli veriler toplamaktadır. Kobimedya’nın topladığı veriler, kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, Kobimedya tarafından kobimedya.com’da sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu GKVKP’da arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, e-posta adresi, sabit telefonu, cep telefonu, adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kobimedya’yı veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, kobimedya.com kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, kobimedya.com’a son giriş tarihi, girilen cihazın ve tarayıcının türü, kobimedya.com üzerinde görüntülenen sayfalar, ürünler, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve sayfaların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Üye fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Anket Cevapları: Kobimedya tarafından kobimedya.com dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile Kobimedya’nın işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA VE İŞLEMENİN YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ
  Kobimedya kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlemlerin hukuki dayanakları konusunda KVKK’da belirtilen hükümlere uygun hareket eder.

Kobimedya, kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’nında belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu GKVKP’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Hangi kanaldan elde edilirse edilsin,
• Açık rızanızın bulunmaması durumunda kişisel verileriniz işlenmez. Ancak KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hallerinde rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine imkân vermektedir. Kobimedya kişisel verilerin işlenmesinde, veri sahibinin rızasını öncelikli olarak tercih eder.
KVKK’nın 6 ıncı maddesi uyarınca hassas kişisel veriler ise ancak veri sahibinin rızası ile işlenebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenecektir.

• Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi.
• Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• Kullanıcı/Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması ve arttırılması.
• Ürün, servis ve hizmetlerin kullanıcıların ihtiyaç, beğeni ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve sunulması.
• Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması.
• İşlevlerin, etkinliklerin, işlemlerinin kolaylaştırılması ve özelleştirilerek kişisel hale getirilmesi.
• Kullanıcı/Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, kişisel yardım ve destek sağlanması.
• Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi.
• Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi.
• Veri güvenliğinin sağlanması ve Kobimedya’ya ait stratejilerin belirlenmesi.
• İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması.
• İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması.
• Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması.
• Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi.
• Hukuki süreçler, mevzuata uyum ve/veya uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
  Kobimedya, elde ettiği kişisel verileri, kullanıcıların kobimedya.com servislerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu GKVKP ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

• Çerezler en fazla 540 gün saklanacaktır.
• Üyelik ve siparişlere ilişkin kayıtlar 10 yıl saklanacaktır (6098 Sayılı Kanun).
• Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl saklanacaktır (6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun).
• Tüm destek bildirim ve mesajları 3 yıl saklanacaktır (6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat).
• Kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl saklanacaktır (6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun).

Buna ek olarak, Kobimedya, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
  • Kobimedya, KVKK hükümleri uyarınca toplanan ve işlenen veriler yukarıda belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda, sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi için üçüncü kişi durumunda bulunan Kobimedya’nın çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya Kobimedya’nın diğer iştiraklerine, ulusal ve yabancı kamu otoritelerine aktarılabilecektir.
  • Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
  • Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu GKVKP’da belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
  • Kobimedya kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  Kobimedya tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, kullanıcılarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korunmakta, kobimedya.com’a kişisel verileriniz gönderirilirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, hizmet sunan üçüncü kişi ve kurumların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına uyulması sağlanmaktadır.

kobimedya.com üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde Kobimedya, bağlantı verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
  Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11 inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; kobimedya.com websitesi, içindeki “Hesap Yönetimi” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda başvurunuz talebin içeriğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kobimedya’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kobimedya’nın alttaki adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. ÇEREZ POLİTİKAMIZ (TANIMLAMA VERİLERİ, COOKIES)
  Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcı aracılığı ile bilgisayara yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcı ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla kullanıcıyı tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, kobimedya.com’u kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır.

• Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler kobimedya.com sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
• Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
• Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.
• Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Kobimedya, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanır. Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur. Üçüncü taraf satıcı olarak Google, kobimedya.com’da reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google, DART çerezlerini kullanarak size, kobimedya.com ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

Genel olarak İnternet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

İLETİŞİM
Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Perlavista AVM Residence A Blok no:26 Beykent / Beylikdüzü – İstanbul

Telefon: 0850 302 15 42

tr_TRTurkish
Hemen Ara