fbpx

KVKK

Spoločnosť Kobimedia prijíma zásady stanovené spoločnosťou KVKK s cieľom dodržať zákon o ochrane osobných údajov č. 6698 („KVKK“) a plní si svoje povinnosti týkajúce sa spracúvania, mazania, ničenia, anonymizácie, prenosu osobných údajov, informovania dotknutej osoby a zaistenie bezpečnosti dát. V tejto súvislosti upravené pravidlá ochrany súkromia a osobných údajov (ďalej len „GKVKP“) poskytované fyzickým osobám (ďalej len „príslušná osoba“), ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Ako používať informácie, ktoré o vás získavame a o službách, ktoré ste požadovali počas vašej návštevy tejto webovej stránky („kobimedia.com“), ktorú spravuje spoločnosť Kobimedia a sú zverejnené na internetovej adrese („kobimedia.com“). produkty a služby, ktoré ponúkame prostredníctvom tohto servera a ktoré majú byť chránené, podlieha podmienkam uvedeným v tomto GKVKP. Navštívením stránky kobimedia.com a požiadaním alebo prístupom k produktom a službám, ktoré ponúkame prostredníctvom tejto stránky, vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto GKVKP.

Spoločnosť Kobimedia môže kedykoľvek zmeniť ustanovenia tohto GKVKP. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite po zverejnení nového upraveného GKVKP. Oznamné zmeny tiež oznámime prostredníctvom stránky Oznámenia a / alebo e-mailom. Ak neprijmete tieto zmeny, môžete prestať používať naše produkty a služby a ukončiť predplatné na kobimedia.com na stránke [Správa účtu / Zrušenie členstva].

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti, pošlite nám správu prostredníctvom centra pomoci.

23. decembra 2008, 7. mája 2019
ROZSAH PÔSOBNOSTI A ÚČEL SÚKROMIA A POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto zásady ochrany osobných údajov a ochrany osobných údajov vysvetľujú nasledujúce.

 1. Dozorný úradník pre údaje
 2. Zhromaždené osobné údaje
 3. Spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov, právne dôvody
 4. Účel spracúvania osobných údajov
 5. Obdobie uchovávania osobných údajov
 6. Komu a za akým účelom môžu byť spracované osobné údaje prenesené
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Práva vlastníka osobných údajov
 9. Naše zásady používania súborov cookie (súbory cookie, súbory cookie)
 10. REGULÁTOR ÚDAJOV
  V doložke (ı) prvej doložky 3. doložky zákona o ochrane osobných údajov (KVKK) s číslom 6698, prevádzkovateľ „Skutočné alebo právnické osoby, ktoré určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, a ktorí sú zodpovední za zriadenie a správu systému zaznamenávania údajov. Bol definovaný ako “. V tejto súvislosti je kontrolórom údajov spoločnosť Kobimedia, ktorej kontaktné informácie sú uvedené nižšie.

V článku 10 KVKK sa požadovalo, aby boli osoby, ktorých údaje sa spracúvajú, informované po získaní súhlasu. Názov článku je „Povinnosť úradníka pre zverejňovanie údajov“. Podľa ustanovení KVKK je spoločnosť Kobimedia „správcom údajov“. V tejto súvislosti povinnosť informovať „vlastníkov údajov“, totožnosť prevádzkovateľa, účely spracúvania osobných údajov, osoby, ktorým sa osobné údaje prenášajú, a účely prenosu, právne dôvody zhromažďovania osobných údajov, na koho a na aké spôsoby sa dá preniesť, aktualizácia, vymazanie alebo Zaviedla povinnosť informovať o právach, ako je anonymizácia, uvedených v článku 11 KVKK. V súlade s ustanovením článku 10 KVKK sú naši vážení používatelia, ktorí sú vlastníkmi údajov, informovaní a poučení v rámci „Zásad ochrany osobných údajov a ochrany osobných údajov“ (GKVKP) na tejto stránke.

Ako správca údajov spoločnosti Kobimedia vaše osobné údaje,
a) pracovať v súlade so zákonom a pravidlami čestnosti,
b) usilovať sa o poskytovanie správnych a aktuálnych informácií,
c) spracovanie na konkrétne, výslovné a legitímne účely,
d) byť prepojení, obmedzení a meraní na účel, na ktorý sú spracovaní,
e) uchovávať ich po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na účel, na ktorý sú spracovávané,
prijíma ako zásadu.

 1. ZBIERANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  Spoločnosť Kobimedia zhromažďuje rôzne údaje od používateľov pomocou nasledujúcich metód. Údaje zhromaždené spoločnosťou Kobimedia závisia od služieb a funkcií používaných používateľmi.

Pod touto hlavičkou sú nižšie v skupinách uvedené údaje spracovávané spoločnosťou Kobimedia v rámci Služieb ponúkaných na kobimedia.com a považované za osobné údaje v súlade s KVKK. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pojmy „osobné údaje“ a „osobné údaje osobitnej kvality“ v rozsahu podmienok uvedených v tomto GKVKP zahŕňajú nasledujúce informácie.

Meno a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, pevná linka, mobilný telefón, adresa, fakturačné údaje, identifikačné číslo TR (národné identifikačné číslo), fotokópia totožnosti a ďalšie podobné dokumenty.

Informácie o overení: Informácie o členstve používateľov, heslá používané na overenie a prístup k účtu, meno používateľa, kontaktné údaje, tipy na heslo, čísla používateľov.

Demografické údaje: dátum narodenia, vek, pohlavie, záujmy, preferované jazykové údaje.

Údaje o využití a obľúbené položky: Vaše dôvody pre volanie do Kobimedia alebo Call Centier, okrem iného vrátane údajov zhromaždených z vašich zariadení prostredníctvom rôznych softvérových a technologických nástrojov, hlasových záznamov, informácií o použití webu kobimedia.com, údajov o dátume a čase použitia produktu, kobimedia. com 'dátum posledného prihlásenia, typ zadaného zariadenia a prehliadača, stránky zobrazené na kobimedia.com, produkty, počet zobrazených stránok, trvanie návštevy a splnenie cieľa, zadané hľadané výrazy, kategórie produktov a navštívených stránok, chyby vyskytujúce sa počas služby použitie a podobné problémy.

Údaje o polohe: Obsahuje údaje o približnej polohe používateľov. Údaje o polohe extrahované z adresy IP a portu sa použijú, ak to používateľ umožňuje.

Údaje o platbe: Údaje, ako sú členské faktúry a platobné údaje (meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, daňové identifikačné číslo), faktúry zaslané členovi a vzory dokladov o prijatých platbách od členov, číslo platby, číslo faktúry, suma faktúry. , dátum faktúry.

Odpovede na prieskum: Odpovede na pravidelné prieskumy organizované spoločnosťou Kobimedia v rámci webu kobimedia.com a na prieskumy uskutočňované skutočnými a právnickými osobami, s ktorými spoločnosť Kobimedia spolupracovala.

 1. SPÔSOB ZBERU A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY DÔVOD
  Spoločnosť Kobimedia koná v súlade s ustanoveniami špecifikovanými v KVKK, ktoré sa týkajú zhromažďovania, spracovania osobných údajov a právneho základu transakcií.

Kobimedia, webové stránky s osobnými údajmi, mobilné aplikácie webových stránok, účty sociálnych médií, cookies, call centrum, oznámenia od správnych a súdnych orgánov a iné komunikačné kanály, v zvukovej, elektronickej alebo písomnej podobe, v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými v KVKK a v súlade s týmto GKVKP. Zbiera v súlade s právnymi dôvodmi uvedenými v.

Bez ohľadu na to, z ktorého kanálu sa získava,
• Ak nemáte výslovný súhlas, vaše osobné údaje nebudú spracované. Avšak uvedené v článku 5 KVKK;
• V prípadoch jasne stanovených zákonmi
• Je to povinné na ochranu života alebo fyzickej integrity osoby alebo niekoho iného, kto nie je schopný zverejniť svoj súhlas z dôvodu skutočnej nemožnosti alebo ktorého súhlas nie je právne platný,
Za predpokladu, že to priamo súvisí s uzavretím alebo plnením zmluvy, je potrebné spracúvať osobné údaje strán zmluvy,
• Prevádzkovateľ je povinný plniť svoje zákonné povinnosti,
• Dotknutá osoba to zverejnila,
• Spracovanie údajov je povinné pri vzniku, použití alebo ochrane práva,
• Ak je spracovanie údajov povinné pre oprávnené záujmy prevádzkovateľa, za predpokladu, že to nepoškodzuje základné práva a slobody dotknutej osoby.
V prípadoch umožňuje spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Spoločnosť Kobimedia uprednostňuje pri spracovaní osobných údajov súhlas vlastníka údajov.
V súlade s článkom 6 KVKK možno citlivé osobné údaje spracúvať iba so súhlasom vlastníka údajov.

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so Zásadami a podmienkami spracúvania upravenými v KVKK č. 6698 a na účely uvedené nižšie.

• Spracovanie údajov o online návštevníkoch v súlade s príslušnou legislatívou.
• Realizácia členských transakcií.
• Vytváranie a zvyšovanie spokojnosti, lojality a lojality používateľov / členov.
• Navrhovanie a prezentácia produktov, služieb a služieb ich prispôsobením podľa potrieb, vkusu a zvykov používateľov.
• Zlepšovanie ponúkaných služieb, vývoj nových služieb a informovanie o nich.
• Uľahčenie funkcií, činností, operácií a ich prispôsobenie prispôsobením.
• Riešenie problémov a sťažností používateľov / členov, poskytovanie osobnej pomoci a podpory.
• Správa reputácie spoločnosti, mediálna komunikácia.
• Kontrola účtovných a nákupných transakcií.
• Zaistenie bezpečnosti údajov a určenie stratégií spoločnosti Kobimedia.
• Reagovanie na žiadosti správnych a súdnych orgánov o informácie.
• Štatistické hodnotenia a prieskumy trhu.
• Plánovanie vnútropodnikových správ a aktivít rozvoja podnikania.
• Poskytovanie informácií a bezpečnosti procesov a prevencia škodlivého použitia.
• Byť schopný plniť požiadavky vyplývajúce z právnych procesov, súladu s legislatívou a / alebo medzinárodnými dohodami.

 1. SKLADOVACIE OBDOBIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Spoločnosť Kobimedia bude osobné údaje, ktoré získava, uchovávať po dobu potrebnú na účel, na ktorý boli spracované, aby si splnila povinnosti vyplývajúce z povahy členskej zmluvy a podmienok uvedených v členskej zmluve s týmto GKVKP, aby používatelia mohli ťažiť zo služieb webu kobimedia.com najlepším spôsobom.

• Súbory cookie sa budú uchovávať maximálne 540 dní.
• Záznamy o členstve a objednávkach sa budú uchovávať 10 rokov (zákon č. 6098).
• Všetky záznamy týkajúce sa účtovníctva a finančných transakcií sa budú uchovávať 10 rokov (zákon č. 6102, zákon č. 213).
• Všetky oznámenia a správy o podpore sa budú uchovávať 3 roky (zákon č. 6563 a súvisiace sekundárne právne predpisy).
• osobné údaje 10 rokov po ukončení právneho vzťahu; Bude sa uchovávať 3 roky v súlade so zákonom č. 6563 a príslušnými sekundárnymi právnymi predpismi (zákon č. 6563, zákon č. 6102, zákon č. 6098, zákon č. 213, zákon č. 6502).

Okrem toho môže spoločnosť Kobimedia v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z dohody o členstve uchovávať osobné údaje po dobu premlčacej doby určenej v súlade s príslušnými právnymi predpismi, obmedzenej na účel vykonávania správnych alebo súdnych procesov v rozsahu pôsobnosti sporu.

 1. NA KOHO A NA KTORÝ ÚČEL JE MOŽNÉ PRENOSIŤ SPRACOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  • Údaje zhromaždené a spracované v súlade s ustanoveniami KVKK môžu byť prenesené do partnerských riešení spoločnosti Kobimedia, ktorá je treťou stranou, a spoločností, ktoré sú v pozícii pomocného výkonu, alebo do iných pobočiek spoločnosti Kobimedia, domácich i zahraničných verejné orgány s cieľom vykonať kroky vyplývajúce zo zmluvy v súlade s vyššie uvedenými zásadami a účelmi.
  • Meno a kontaktné informácie používateľa môžu byť zdieľané s platobnými inštitúciami na účely overenia totožnosti v súlade s rámcovou dohodou o platobnej inštitúcii, ktorá bude schválená vo fáze platby, a v súlade s nariadením o opatreniach na zabránenie prania špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uverejneného v úradnom vestníku. zo dňa 9. januára 2008 a číslovaných 26751.
  • Vaše osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie umiestnených vo vašom zariadení môžu byť zdieľané s tretími stranami pre rozsah a účely uvedené v tomto GKVKP.
  • Spoločnosť Kobimedia môže prenášať osobné údaje tretím stranám v tuzemsku aj zahraničí v rámci vyššie uvedených kategórií a účelov, obmedzených a primeraných týmto účelom.
 2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Prijímajú sa všetky potrebné technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov zhromaždených spoločnosťou Kobimedia a na zabránenie neoprávnenému prístupu a na zabránenie viktimácii našich používateľov. Všetky oblasti na webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách, z ktorých sa získavajú osobné údaje, sú chránené protokolom SSL, zatiaľ čo vaše osobné údaje sa odosielajú na web kobimedia.com, tieto údaje sa prenášajú pomocou protokolu SSL. V tejto súvislosti je zabezpečené, že softvér je v súlade s normami, tretie strany a inštitúcie, ktoré poskytujú služby, sú starostlivo vyberané a v rámci spoločnosti je dodržiavaná politika ochrany údajov.

V prípade prepojenia na iné aplikácie cez kobimedia.com nenesie spoločnosť Kobimedia žiadnu zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov a obsah prepojených aplikácií.

 1. PRÁVA VLASTNÍKA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ako vlastníci osobných údajov máte podľa článku 11 KVKK nasledujúce práva.

• Zistenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú,
• vyžiadanie informácií, ak boli osobné údaje spracované,
• Osvojenie si účelu spracovania osobných údajov a toho, či sa na ich účel použijú primerane,
• Poznať tretie strany v krajine alebo v zahraničí, ktorým boli osobné údaje odovzdané,
• Žiadosť o opravu osobných údajov v prípade neúplného alebo nesprávneho spracovania a žiadosť o oznámenie transakcie uskutočnenej v tomto rozsahu tretím stranám, ktorým boli osobné údaje odovzdané,
• Požiadať o vymazanie alebo zničenie osobných údajov v prípade, že pominú dôvody vyžadujúce ich spracovanie, a to napriek skutočnosti, že boli spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 6698 a ďalších príslušných zákonov, a požiadať o oznámenie transakcia uskutočnená v tomto rozsahu s tretími stranami, ktorým boli odovzdané osobné údaje,
• vzniesť námietku proti výskytu výsledku proti osobe samotnej analýzou spracovaných údajov výlučne prostredníctvom automatizovaných systémov,
• Máte právo požadovať náhradu škody v prípade škody v dôsledku nezákonného spracovania osobných údajov.

Za účelom uplatnenia vašich práv nad vašimi osobnými údajmi; Do svojho účtu môžete získať prístup v časti „Správa účtov“ na webovej stránke kobimedia.com, kde môžete vykonať potrebné zmeny, aktualizácie alebo odstránenie.

Ak podáte svoje požiadavky týkajúce sa vašich práv dozornému orgánu údajov pomocou metód uvedených nižšie, vaša žiadosť bude podľa obsahu žiadosti podľa možnosti čo najskôr a najneskôr do tridsiatich dní bezplatne uzavretá. Avšak v prípade nákladov si spoločnosť Kobimedia vyhradzuje právo účtovať vám poplatky podľa tarify stanovenej Radou pre ochranu osobných údajov.

Svoju žiadosť o použitie vašich práv uvedených vyššie môžete poslať v turečtine; Ako správca údajov môžete zasielať na adresu spoločnosti Kobimedia nižšie dokumenty, ktoré vás identifikujú ručne, prostredníctvom notára alebo inými spôsobmi určenými Úradom na ochranu osobných údajov. Odpovie sa iba na príslušnú časť vašich prihlášok a prihláška podaná o vašom manželovi, príbuznom alebo priateľovi nebude prijatá.

 1. NAŠA POLITIKA COOKIE (COOKIES, COOKIES)
  Súbory cookie sú malé dátové súbory umiestnené do počítača webovým serverom prostredníctvom prehľadávača. Po nadviazaní spojenia medzi prehliadačom a serverom web rozpozná používateľa pomocou súborov cookie. Účelom používania cookies je poskytnúť pohodlie užívateľovi navštevujúcemu webovú stránku. Ak odmietnete trvalé súbory cookie alebo súbory cookie relácie, môžete naďalej používať web kobimedia.com, ale nebudete môcť získať prístup ku všetkým funkciám webových stránok alebo môže byť váš prístup obmedzený. Existujú štyri typy súborov cookie podľa ich zamýšľaného použitia.

• Súbory cookie relácie: Tento typ súborov cookie je nevyhnutný na správne fungovanie webových stránok. Tieto súbory cookie umožňujú navštíviť webovú stránku a využívať výhody jej funkcií. Relačné cookies sa používajú na presun informácií medzi stránkami na webe a na zabránenie nutnosti opätovného zadávania informácií.
• Výkonové cookies: Tieto cookies zhromažďujú informácie o frekvencii návštev stránok, relevantných chybových hláseniach, ak existujú, čase strávenom na stránkach a spôsobe, akým užívateľ používa webovú stránku. Vďaka týmto informáciám sa zvyšuje výkonnosť webovej stránky.
• Funkčné cookies: Tieto cookies zabezpečujú zapamätanie si možností, ktoré používateľ vykonal na webe, a tým poskytujú užívateľovi pohodlie. Pomocou týchto súborov cookie sú používateľom poskytované pokročilé webové funkcie.
• Reklama a súbory cookie tretích strán: Spoločnosť Kobimedia používa súbory cookie od dodávateľov tretích strán, aby mohla používať niektoré funkcie na svojich webových stránkach. Existujú tiež súbory cookie spoločností, ktoré sledujú reklamy na webových stránkach. Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na kobimedia.com. Pomocou súborov cookie DART vám Google ponúka reklamy založené na ich návštevách stránky kobimedia.com a ďalších stránok na internete. Používatelia môžu blokovať použitie súboru cookie DART navštívením pravidiel ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google.

Všeobecne sú internetové prehliadače preddefinované tak, aby automaticky prijímali cookies. Prehliadače je možné nastaviť tak, aby blokovali súbory cookie alebo upozorňovali používateľa na odoslanie súboru cookie do zariadenia. Pretože sa správa súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch líši, môžete si pozrieť podrobnejšie informácie v ponuke pomocníka prehľadávača.

KONTAKT
Kobimedia Informatics and Advertising Industry. ve Tic. A.S.

Adresa: Perlavista AVM Residence A Blok č. 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefón: 0850 302 15 42

sk_SKSlovak
Volajte teraz