fbpx

Zmluva o predaji na diaľku

ČLÁNOK 1 - ZMLUVNÉ STRANY PREDÁVAJÚCEHO ZMLUVU: Kobimedia Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. Adresa A.Ş: Perlavista AVM Residence A Blok Daire: 26, Beykent / İstanbul, 34528 İstanbul E-mail: [email protected]

KUPUJÚCI: Zákazník

ČLÁNOK 2 - PREDMET ZMLUVY: Predmetom tejto zmluvy je ochrana spotrebiteľa č. 4077, ktorá sa týka predaja a dodania tovaru / služieb, ktoré si kupujúci objednal elektronicky z webovej stránky www.kobimedia.com predávajúceho, kvalifikácia uvedená v zmluve a ktorej predajná cena je uvedená v zmluve.Jedná sa o určenie práv a povinností strán v súlade s ustanoveniami nariadenia o zásadách a postupoch uplatňovania právnych a zmluvných zmlúv na diaľku. Kupujúci, základné vlastnosti tovaru / služieb, ktoré sú predmetom predaja, predajná cena, spôsob platby, dodacie podmienky atď. Prijíma a vyhlasuje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, že má informácie o všetkých predbežných informáciách o tovaroch / službách, ktoré sú predmetom predaja, a právo na „odstúpenie od zmluvy“, tieto predbežné informácie potvrdzuje elektronicky a následne objednáva tovar / služby. Predbežné informácie a faktúra na platobnej stránke na www.kobimedia.com sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

ČLÁNOK 3 - DÁTUM ZMLUVY: Tieto dve kópie diela, ktoré predtým podpísal predávajúci, podpisuje kupujúci …………. a jeho kópia bude zaslaná na e-mailovú adresu príjemcu.

ČLÁNOK 4 - DODÁVKA TOVARU / SLUŽIEB, MIESTO PLNENIA A DODÁVKA ZMLUVY: Tovar / služba budú dodané do …………… na adresu ……… .., z ktorej kupujúci požadoval dodanie.

ČLÁNOK 5 - NÁKLADY NA DORUČENIE A VÝKON: Náklady na doručenie patria kupujúcemu. Ak predajca na webe deklaruje, že náklady na dopravu kupujúcich nad oznámenú sumu uhradí sám, alebo v rámci kampane uskutoční bezplatné doručenie, náklady na dopravu patria predajcovi. Dodanie; Robí sa to čo najskôr po tom, čo budú k dispozícii zásoby a náklady na tovar sa prevedú na účet predávajúceho. Predávajúci dodá tovar / službu do 20 (dvadsiatich) dní od objednávky a vyhradzuje si právo predĺžiť o ďalších 10 (desať) dní písomným oznámením v tejto lehote. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebudú náklady na tovar / služby zaplatené alebo zrušené v bankových záznamoch, má sa za to, že predávajúci je oslobodený od povinnosti dodať tovar / službu.

ČLÁNOK 6 - VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY KUPUJÚCEHO: Kupujúci pred dodaním skontroluje zmluvný tovar / službu; obal je roztrhnuty atd. nedostane poškodený a chybný tovar / službu od kuriérskej spoločnosti. Dodaný tovar / služba sa bude považovať za nepoškodený a neporušený. Starostlivá ochrana tovaru / služby po dodaní patrí kupujúcemu. Ak sa má použiť právo na odstúpenie od zmluvy, tovar / služby by sa nemali používať. Faktúru je potrebné vrátiť. Ak banka alebo finančný ústav nezaplatí predávajúcemu cenu za tovar / službu z dôvodu nespravodlivého alebo nezákonného použitia kreditnej karty kupujúceho neoprávnenými osobami po dodaní tovaru / služby za predpokladu, že kupujúci dodal tovar / služba 3 (tri) je povinný ho poslať predávajúcemu v priebehu dňa. V takom prípade je za náklady na dopravu zodpovedný kupujúci.

ČLÁNOK 7 - VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY PREDÁVAJÚCEHO: Predávajúci je zodpovedný za dodávku zmluvného tovaru / služby v dobrom, úplnom súlade s kvalifikáciou uvedenou v objednávke a so záručnými dokumentmi a užívateľskými príručkami, ak existujú. Pokiaľ sa má tovar / služby, ktoré sú predmetom zmluvy, dodať od kupujúceho inej osobe / organizácii, nemôže byť predávajúci zodpovedný za to, ak osoba / organizácia, ktorá má byť dodaná, dodávku neprijme. Predávajúci vráti náklady na tovar / služby do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy a prípadné obchodovateľné dokumenty. Tovar / služby sú vrátené do 20 (dvadsiatich) dní. Z ospravedlniteľných dôvodov môže predávajúci dodať kupujúcemu rovnakú kvalitu a cenu pred uplynutím doby plnenia zmluvy. Ak si predávajúci myslí, že plnenie tovaru / služieb je nemožné, informuje kupujúceho pred uplynutím doby plnenia zmluvy. Zaplatená cena a dokumenty, ak existujú, sa vrátia do 10 (desiatich) pracovných dní. Tovar / služby, ktoré sú chybné alebo poškodené medzi tovarmi / službami predávanými so záručným listom alebo bez neho, je možné zaslať predajcovi na nevyhnutné opravy v rámci záručných podmienok, v takom prípade náklady na doručenie hradí predávajúci.

ČLÁNOK 8 - CHARAKTERISTIKA TOVARU / SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH ZMLUVU: Typ a druh tovaru / služby, množstvo, značka / model, farba a predajná cena vrátane všetkých daní sú obsiahnuté v informáciách o produkte / úvodná stránka služby na webe www.kobimedia.com a dielo je Ako je uvedené na faktúre, ktorá sa považuje za neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 9 - HOTOVOSTNÁ CENA TOVARU / SLUŽIEB: Hotovostná cena tovaru / služby je zahrnutá vo faktúre zaslanej zákazníkovi spolu so vzorovou faktúrou a produktom zaslaným na konci objednávky.

ČLÁNOK 10 - OBDOBNÁ CENA: Cena tovaru / služieb podľa termínu vyrobeného podľa predajnej ceny je zahrnutá vo faktúre zaslanej zákazníkovi spolu so vzorovou faktúrou zaslanou zákazníkovi na konci objednávky.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ČLÁNOK 12 - SUMA PLATBY: Suma zálohy za tovar / službu je zahrnutá vo faktúre zaslanej zákazníkovi spolu so vzorovou faktúrou a produktom zaslaným na konci objednávky.

ČLÁNOK 13 - PLATOBNÝ PLÁN: Ak kupujúci nakupuje kreditnou kartou a na splátky, je platný spôsob splátok zvolený na stránke. Pri splátkových transakciách platia príslušné ustanovenia zmluvy podpísanej medzi kupujúcim a bankou držiteľa karty. Dátum platby kreditnou kartou je určený podmienkami zmluvy medzi bankou a kupujúcim. Počet splátok a platieb môže kupujúci sledovať aj z bankového výpisu zaslaného bankou.

ČLÁNOK 14 - PRÁVO NA ODSTÚPENIE: Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 3 (troch) dní od dodania zmluvného tovaru / služby jemu alebo osobe / organizácii na uvedenú adresu. Aby bolo možné využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí predávajúci v rovnakom termíne informovať zákaznícky servis e-mailom alebo telefonicky a tovar / služby sa nepoužívajú v súlade s ustanoveniami článku 15 a v súlade s predbežnými informáciami zverejnenými. na webových stránkach www.kobimedia.com je nevyhnutnosťou. V prípade uplatnenia tohto práva je povinné vrátiť pôvodnú faktúru za tovar / službu dodanú tretej osobe alebo kupujúcemu. Náklady na tovar / službu sa vrátia kupujúcemu do 7 dní od prijatia oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy a tovar / služba sa vráti do 20 (dvadsiatich) dní. Pokiaľ nebude odoslaná pôvodná faktúra, kupujúcemu nie je možné vrátiť DPH a iné prípadné zákonné povinnosti. Náklady na doručenie vráteného tovaru / služby z dôvodu práva na odstúpenie od zmluvy hradí predávajúci.

ČLÁNOK 15 - TOVAR / SLUŽBY, KTORÉ NEMôŽEME POUŽÍVAŤ NA PRÁVO NA ODSTÚPENIE: Tovar / služby, ktoré nie je možné vrátiť na základe svojej povahy, tovary / služby, ktoré sa rýchlo zhoršujú a po uplynutí doby ich spotreby už došlo, jednorazové tovary / služby, hygienické výrobky / služby.

ČLÁNOK 16 - VÝCHODISKOVÝ ŠTÁT A PRÁVNE NÁSLEDKY: V prípade, že kupujúci nesplní svoje transakcie s kreditnou kartou, držiteľ karty zaplatí úrok a bude voči banke zodpovedný v rámci zmluvy o kreditnej karte uzavretej s bankou. V takom prípade môže príslušná banka požiadať o opravné prostriedky; Kupujúci môže požadovať od kupujúceho náklady a honorár za právne zastúpenie, v každom prípade, ak dôjde k zlyhaniu kupujúceho pre jeho dlh, zaväzuje sa kupujúci uhradiť stratu a škodu predávajúcemu z dôvodu oneskoreného plnenia dlhu .

ČLÁNOK 17 - AUTORIZOVANÝ SÚD: V sporoch, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy, rozhodcovské výbory pre spotrebiteľa až do hodnoty deklarovanej Ministerstvom priemyslu a obchodu, spotrebiteľských súdov nad uvedenú hodnotu; Civilné súdy prvého stupňa sú autorizované na miestach, ktoré sa nedajú nájsť.

sk_SKSlovak
Tlačidlo Volať terazVolajte teraz