fbpx

KVKK

Kobimedia antar de principer som KVKK föreskriver för att följa personuppgiftslagen nr 6698 (”KVKK”) och uppfyller sina skyldigheter beträffande behandling, radering, förstörelse, anonymisering, överföring av personuppgifter, upplysning av den berörda personen och säkerställer datasäkerhet. Sekretess- och personuppgiftspolicyn ("GKVKP") som regleras i detta sammanhang görs tillgänglig för fysiska personer ("Relevant person") vars personuppgifter behandlas.

Hur man använder den information vi får om dig och de tjänster du har begärt under ditt besök på denna webbplats ("kobimedia.com"), som hanteras av Kobimedia och publiceras på internetadressen ("kobimedia.com") och drar nytta av de produkter och tjänster vi erbjuder via den här webbplatsen, och att skydda är underkastade villkoren som anges i detta GKVKP. Genom att besöka kobimedia.com och begära eller få tillgång till de produkter och tjänster vi erbjuder via denna webbplats, godkänner du villkoren som anges i denna GKVKP.

Kobimedia kan göra ändringar i bestämmelserna i denna GKVKP när som helst. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter publiceringen av den nya modifierade GKVKP. Vi kommer också att meddela betydande förändringar via sidan Meddelanden och / eller via e-post. Om du inte accepterar dessa ändringar kan du sluta använda våra produkter och tjänster och säga upp ditt abonnemang på kobimedia.com genom att gå till sidan [Account Management / Membership Cancellation].

Om du har några frågor eller klagomål, skicka ett meddelande till oss via hjälpcentret.

23 december 2008 7 maj 2019
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH SYFTE FÖR PERSONLIGHET OCH PERSONLIGA UPPGIFTSSKYDDSPOLITIK
Denna integritets- och personuppgiftspolicy förklarar följande.

 1. Datatillsynsman
 2. Insamlade personuppgifter
 3. Metod för insamling och behandling av personuppgifter, juridisk anledning
 4. Syfte med behandling av personuppgifter
 5. Lagringstid för personuppgifter
 6. Till vem och i vilket syfte de bearbetade personuppgifterna kan överföras
 7. Skydd av personuppgifter
 8. Ägare av personuppgifter
 9. Vår cookiepolicy (kakor, kakor)
 10. DATAKONTROLLER
  I klausulen (ı) i den första klausulen i den tredje klausulen i lagen om skydd av personuppgifter (KVKK) numrerad 6698, den personuppgiftsansvarige, “Verkliga eller juridiska personer som bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter, och som ansvarar för upprättandet och hanteringen av dataregistreringssystemet. Det definierades som ”. I detta sammanhang är datakontrollanten Kobimedia, vars kontaktinformation ges nedan.

Artikel 10 i KVKK begärde att de personer vars uppgifter behandlas informeras samtidigt som de får sitt samtycke. Artikeltiteln är "Upplysningsskyldighet för datatjänsteman". Enligt bestämmelserna i KVKK är Kobimedia "personuppgiftsansvarig". I detta sammanhang, skyldigheten att informera "dataägare", den personuppgiftsansvariges identitet, personuppgiftsbehandlingsändamål, de personer till vilka personuppgifterna överförs och syftet med överföringen, de juridiska skälen för insamling av personuppgifter, till vem och metoderna det kan överföras till, uppdatering, radering eller Det har medfört en skyldighet att informera om de rättigheter, såsom anonymisering, som anges i artikel 11 i KVKK. I enlighet med bestämmelsen i artikel 10 i KVKK informeras och upplyses våra värderade användare, som är dataägare, av "Sekretess- och personuppgiftspolicy" (GKVKP) på denna sida.

Som Kobimedia-datakontrollant, dina personuppgifter,
a) Att arbeta i enlighet med lagen och ärlighetens regler,
b) Att sträva efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad
c) Bearbetning för specifika, uttryckliga och legitima ändamål,
d) vara ansluten, begränsad och mätt för det ändamål för vilket de behandlas,
e) Att behålla dem under den period som anges i relevant lagstiftning eller som krävs för det ändamål för vilket de behandlas,
antar som princip.

 1. SAMLADE PERSONUPPGIFTER
  Kobimedia samlar in olika data från användare med följande metoder. Uppgifterna som samlas in av Kobimedia beror på de tjänster och funktioner som användarna använder.

Under denna rubrik listas de uppgifter som behandlas av Kobimedia inom ramen för de tjänster som erbjuds på kobimedia.com och betraktas som personuppgifter i enlighet med KVKK nedan i grupper. Om inte annat uttryckligen anges, inkluderar termerna "personuppgifter" och "personuppgifter av speciell kvalitet" inom ramen för villkoren i denna GKVKP följande information.

Namn och kontaktinformation: Namn, efternamn, e-postadress, fast telefon, mobiltelefon, adress, faktureringsinformation, TR-identitetsnummer (nationellt identitetsnummer), fotokopia och andra liknande dokument.

Autentiseringsinformation: Medlemskapsinformation för användare, lösenord som används för att autentisera och komma åt kontot, användarnamn, kontaktinformation, lösenordstips, användarnummer.

Demografiska data: Födelsedatum, ålder, kön, intressen, föredragna språkdata.

Användningsdata och favoriter: Dina skäl för att ringa Kobimedia eller Call Centers, inklusive men inte begränsat till data som samlats in från dina enheter via olika programvara och tekniska verktyg, röstregister, kobimedia.com användningsinformation, datum- och tidsdata för produktanvändning, kobimedia. com 'sista inloggningsdatum, typ av enhet och webbläsare som angavs, sidor som visas på kobimedia.com, produkter, antal sidor som visats, besöksvaraktighet och målsättning, angivna söktermer, kategorier av produkter och besökta sidor, fel som uppstår under tjänsten användning och liknande problem.

Platsdata: Innehåller information om användarnas ungefärliga plats. Platsdata extraherad från IP- och portadresser används om användaren tillåter.

Betalningsdata: Data såsom medlemsfaktura och betalningsinformation (namn, efternamn, faktureringsadress, TR ID-nummer, skatteregistreringsnummer), fakturor skickade till medlemmen och kvittoprov för betalningar från medlemmar, betalningsnummer, fakturanummer, fakturabelopp , fakturadatum.

Undersökningssvar: Svaren på de periodiska undersökningarna som Kobimedia organiserar inom kobimedia.com och på de undersökningar som utförts av riktiga och juridiska personer som Kobimedia samarbetade med.

 1. METOD FÖR INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, RÄTTSLIG SKÄL
  Kobimedia agerar i enlighet med bestämmelserna i KVKK angående insamling, behandling av personuppgifter och den rättsliga grunden för transaktionerna.

Kobimedia, personuppgifter Webbplatser, mobilapplikationer för webbplatser, sociala mediekonton, cookies, callcenter, meddelanden från administrativa och rättsliga myndigheter och andra kommunikationskanaler, i ljud, elektronisk eller skriftlig form, i enlighet med de personuppgiftsbehandlingsvillkor som anges i KVKK och i enlighet med detta GKVKP. Det samlas i enlighet med de juridiska skäl som anges i.

Oavsett vilken kanal den erhålls från,
• Om du inte har ditt uttryckliga samtycke kommer dina personuppgifter inte att behandlas. Emellertid anges i artikel 5 i KVKK;
• I fall som tydligt anges i lagarna,
• Det är obligatoriskt för skyddet av den person eller någon annan som inte kan avslöja sitt samtycke på grund av faktisk omöjlighet eller vars samtycke inte är lagligt giltigt.
Förutsatt att det är direkt relaterat till upprättandet eller genomförandet av ett avtal är det nödvändigt att behandla personuppgifter som tillhör parterna i avtalet.
• Det är obligatoriskt för den registeransvarige att fullgöra sin rättsliga skyldighet,
• Den har offentliggjorts av den berörda personen,
• Databehandling är obligatorisk för upprättande, användning eller skydd av en rättighet,
• Om databehandling är obligatorisk för den personuppgiftsansvariges legitima intressen, förutsatt att den inte skadar den berörda personens grundläggande rättigheter och friheter.
I vissa fall tillåter det behandling av personuppgifter utan samtycke. Kobimedia föredrar samtycke från dataägaren vid behandling av personuppgifter.
I enlighet med artikel 6 i KVKK kan känsliga personuppgifter endast behandlas med samtycke från dataägaren.

 1. SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med principerna och behandlingsvillkoren reglerade av KVKK nr 6698 och för de ändamål som anges nedan.

• Behandling av onlinebesöksdata i enlighet med gällande lagstiftning.
• Realisering av medlemstransaktioner.
• Skapande och förbättring av användarnas / medlemsnöjdhet, lojalitet och lojalitet.
• Föreslå och presentera produkter, tjänster och tjänster genom att anpassa dem efter användarnas behov, smak och användningsvanor.
• Förbättra de tjänster som erbjuds, utveckla nya tjänster och informera om dem.
• Underlätta funktioner, aktiviteter, operationer och göra dem personliga genom anpassning.
• Lösa problem och klagomål från användare / medlemmar, tillhandahålla personlig hjälp och support.
• Företagshantering, mediekommunikation.
• Uppföljning av redovisning och inköpstransaktioner.
• Säkerställa datasäkerhet och bestämma strategierna för Kobimedia.
• Svara på informationsförfrågningar från administrativa och rättsliga myndigheter.
• Statistiska utvärderingar och marknadsundersökningar.
• Planering av intern rapportering och affärsutvecklingsaktiviteter.
• Tillhandahålla informations- och processäkerhet och förhindra skadlig användning.
• Att kunna uppfylla kraven som följer av juridiska processer, efterlevnad av lagstiftning och / eller internationella avtal.

 1. FÖRVARINGSPERIOD AV PERSONUPPGIFTER
  Kobimedia kommer att behålla de personuppgifter som de får under den tid som krävs för det ändamål för vilket de behandlades för att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapsavtalets karaktär och villkoren som anges i medlemsavtalet med detta GKVKP så att användarna kan dra nytta av tjänsterna från kobimedia.com på bästa sätt.

• Cookies lagras i högst 540 dagar.
• Register över medlemskap och order kommer att sparas i tio år (lag nr 6098).
• Alla register avseende redovisning och finansiella transaktioner kommer att sparas i tio år (lag nr 6102, lag nr 213).
• Alla supportmeddelanden och meddelanden kommer att sparas i tre år (lag nr 6563 och relaterad sekundärlagstiftning).
• Personuppgifter 10 år efter det att det juridiska förhållandet upphör; Den kommer att förvaras i tre år i enlighet med 6563-lagen och tillämplig sekundärlagstiftning (lag nr 6563, lag nr 6102, lag nr 6098, lag nr 213, lag nr 6502).

Dessutom, i händelse av eventuella tvister som härrör från medlemsavtalet, kan Kobimedia behålla personuppgifter under den tidsfrist som föreskrivs i enlighet med gällande lagstiftning, begränsat till syftet att utföra administrativa eller rättsliga processer inom ramen för dispyten.

 1. TILL VEM OCH FÖR VILJA SYFTE DE BEHANDLADE PERSONUPPGIFTERNA KAN ÖVERFÖRAS
  • Uppgifterna som samlas in och bearbetas i enlighet med bestämmelserna i KVKK kan överföras till lösningspartnerna för Kobimedia, som är en tredje part, och företag som har ställning som assistentprestanda, eller till andra dotterbolag till Kobimedia, nationella och utländska offentliga myndigheter för att utföra de åtgärder som följer av kontraktet, i linje med principerna och syftena som anges ovan.
  • Användarnamn och kontaktinformation kan delas med betalningsinstitut för identitetsverifiering i enlighet med betalningsinstitutets ramavtal som ska godkännas vid betalningsstadiet och i enlighet med förordningen om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism som publiceras i officiella tidningen. daterad 9 januari 2008 och numrerad 26751.
  • Dina personuppgifter som erhållits genom cookies placerade på din enhet kan delas med tredje part för det omfattning och syfte som anges i denna GKVKP.
  • Kobimedia kan överföra personuppgifter till tredje part i landet såväl som utomlands inom ovan nämnda kategorier och syften, begränsade och proportionerliga för dessa ändamål.
 2. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
  Alla nödvändiga tekniska och administrativa åtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som samlas in av Kobimedia och för att förhindra obehörig åtkomst och för att förhindra att våra användare utsätts för offer. Alla områden på webbplatsen eller mobilapplikationen från vilka personuppgifter hämtas skyddas av SSL, medan dina personuppgifter skickas till kobimedia.com överförs dessa uppgifter med SSL. I detta sammanhang säkerställs att programvaran uppfyller standarderna, att tredje parter och institutioner som tillhandahåller tjänster är noga utvalda och att dataskyddspolicyn följs inom företaget.

Vid länkning till andra applikationer via kobimedia.com bär inte Kobimedia något ansvar för integritetspolicyerna och innehållet i de länkade applikationerna.

 1. RÄTTIGHETER FÖR DEN PERSONLIGA DATAÄGAREN
  Som ägare av personuppgifter har du följande rättigheter enligt artikel 11 i KVKK.

• Lär dig om dina personuppgifter behandlas,
• Begära information om personuppgifter har behandlats,
• Lär dig syftet med behandling av personuppgifter och om de används på rätt sätt för sitt syfte,
• Att känna till de tredje parter i landet eller utomlands till vilka personuppgifter har överförts,
• Begära korrigering av personuppgifter i händelse av ofullständig eller felaktig behandling och begära meddelande om transaktionen inom detta omfång till tredje parter till vilka personuppgifter har överförts,
• Att begära att personuppgifter raderas eller förstörs i händelse av att skälen som kräver behandling av dem försvinner, trots att de har behandlats i enlighet med bestämmelserna i lag nr 6698 och andra relevanta lagar, och att begära meddelande om transaktion som görs inom detta omfång till tredje part till vilken personuppgifter har överförts,
• Invända mot förekomsten av ett resultat mot personen själv genom att analysera bearbetade data uteslutande genom automatiserade system,
• Du har rätt att kräva ersättning vid skada på grund av olaglig behandling av personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter över dina personuppgifter; Du kan komma åt ditt konto från avsnittet "Account Management" på kobimedia.com-webbplatsen och utföra nödvändiga ändringar, uppdateringar och / eller raderingar.

Om du skickar in dina förfrågningar angående dina rättigheter till datatillsynsmannen med hjälp av metoderna nedan, kommer din ansökan att avslutas gratis så snart som möjligt och senast inom trettio dagar, beroende på innehållet i begäran. I händelse av en kostnad förbehåller sig Kobimedia dock rätten att ta ut en avgift enligt den tariff som fastställts av Personuppgiftsnämnden.

Du kan skicka din begäran om att använda dina rättigheter som anges ovan, på turkiska; Som personuppgiftsansvarig kan du skicka till Kobimadias adress nedan med dokument som identifierar dig för hand via en notarie eller andra metoder som bestäms av Personuppgiftsmyndigheten. Endast den relevanta delen av dina ansökningar kommer att besvaras och en ansökan om din make, släkting eller vän accepteras inte.

 1. VÅR COOKIEPOLITIK (COOKIES, COOKIES)
  Cookies är små datafiler som placeras på datorn av webbservern via en webbläsare. När en anslutning upprättas mellan webbläsaren och servern känner webbplatsen igen användaren genom cookies. Syftet med att använda cookies är att ge användaren bekvämlighet som besöker webbplatsen. Om du vägrar ihållande cookies eller sessioncookies kan du fortsätta använda kobimedia.com, men du kanske inte kan komma åt alla funktioner på webbplatsen eller din åtkomst kan vara begränsad. Det finns fyra typer av kakor enligt deras avsedda användning.

• Sessionskakor: Denna typ av kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies gör det möjligt att besöka webbplatsen och dra nytta av dess funktioner. Sessionscookies används för att flytta information mellan sidor på webbplatsen och för att undvika behovet av att mata in information igen.
• Performance Cookies: Dessa cookies samlar in information om hur ofta besök på sidorna, relevanta felmeddelanden, om någon, den tid som spenderas på sidorna och hur användaren använder webbplatsen. Med denna information ökar webbplatsens prestanda.
• Funktionella kakor: Dessa kakor säkerställer att de alternativ som användaren har gjort på webbplatsen kommer ihåg, vilket ger användaren bekvämlighet. Med dessa cookies tillhandahålls avancerade webbfunktioner till användarna.
• Reklam och tredjepartskakor: Kobimedia använder cookies från tredjepartsleverantörer för att kunna använda vissa funktioner på sina webbplatser. Det finns också cookies från företag som spårar annonser på webbplatsen. Google, som tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på kobimedia.com. Genom att använda DART-kakor erbjuder Google dig annonser baserat på deras besök på kobimedia.com och andra webbplatser på Internet. Användare kan blockera användningen av DART-kakan genom att besöka Googles integritetspolicy för annonser och innehållsnätverk.

I allmänhet är webbläsare fördefinierade för att automatiskt acceptera cookies. Webbläsare kan ställas in för att blockera cookies eller varna användaren när en cookie skickas till enheten. Eftersom hantering av cookies skiljer sig från webbläsare till webbläsare kan du titta på webbläsarens hjälpmeny för detaljerad information.

KONTAKT
Kobimedia Informatics and Advertising Industry. ve Tic. SOM.

Adress: Perlavista AVM Residence A Blok nr: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefon: 0850 302 15 42

sv_SESwedish
Ring nu-knappenRing nu